Commissievergaderingen 3 maart 2021

Commissie VVSW

Commissie FAZ

Commissie BPL

Commissie VVSW

Commissie FAZ

Commissie BPL

2019-11-20 AB

08 Sluiting

07 Rondvraag

06 Belastingsverordening 2020

05 Begroting 2020

04 Najaarsrapportage 2019

03 Besluitenlijst 9 oktober 2019

02b Planningsschema

02a Mededelingen

01 Opening

2019-10-09 AB

10 Sluiting

09 Rondvraag

08 Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer

07 Projectplan inrichting gebied Paardetangen

06 Zienswijze begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 GR NBK

05 Transparantie en verantwoording en rekenkamerfunctie (van agenda gehaald)

04 Vervanging ketels waterschapshuis

03 Besluitenlijst 26 juni 2019

Verslagen commissies

06 Vervanging gemaal Weerdijk

05 Portefeuilleverdeling en bestuurlijke vertegenwoordigingen

04 Rechtspositie voorzitter, DB-leden en AB-leden

03 Besluitenlijst AB 7 mei 2019

13 Rondvraag

12 KRW Doelbereik

11 Gebiedsprocessen voor waterdrager-beheerprogramma

10 Duurzaamheidsverslag 2018

09 Versterking waterkering A.G. Wildervanckkanaal Tussenklappenpolder

08 Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen

07 Rapportage voortgang programmakredieten KRW 2016-2021

06 Meerjarenraming 2020-2023

05 Voorjaarsrapportage 2019

04 Jaarrekening 2018

03 Besluitenlijst 29 mei 2019

06 Benoeming leden dagelijks bestuur

05 Coalitieakkoord 2019-2023

04 Besluitenlijsten vergaderingen AB 26 en 28 maart 2019

03 Planningsschema

02 Beëdiging AB-leden

03 Toelating leden Algemeen Bestuur

02 Besluitenlijst 27 februari 2019

09 Sluiting

08 Rondvraag

07 Groot onderhoud rijksmonument Kielsterverlaat

06 Wijziging landelijke strategie muskus- en beverrattenbeheer

05 Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer waterschap Hunze en Aa’s

04 Zienswijze actualisatie begroting 2019 en begroting 2020 GR Het Waterschapshuis

03 Besluitenlijst AB 12 december 2018