Zelf regelen

Gaat u iets doen bij water? Hier kunt u kijken of u een vergunning nodig heeft, soms is een melding genoeg. En soms is dat zelfs niet nodig.

Vraag een vergunning aan of doe een melding

Voor verschillende werkzaamheden heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. U kunt ook een vergunningcheck doen.

Gepubliceerde omgevingsvergunningen

Bekijk hier een overzicht van alle omgevingsvergunningen die wij hebben verleend. Wanneer u de stukken wilt inzien in het waterschapshuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken.

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven. De Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland.

Waterschapsbelasting

Heeft u vragen over waterschapsbelastingen? Dan kunt u direct terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor (NBK).

Onderhoudsplicht

Met een schone sloot voorkomt u wateroverlast. Bent u eigenaar van een schouwsloot dan moet u deze schoonmaken. LET OP: bekijk vastgestelde schouwkaarten 2023 voor een kaart met uitgebreide legenda.

Regelgeving

Hier vindt u informatie over regelgeving van het waterschap, beleidsmaatregelen, onderzoeksgegevens en milieuvoorschriften.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. U kunt hier ook een calamiteit melden of een wettelijke klacht indienen.

Verzoeken en formulieren

Hier vindt u onder meer het formulier voor het indienen van een Woo-verzoek, een verzoek om nadeelcompensatie, een schadeclaim, een zienswijze en/of een bezwaarschrift.

Aanvragen gastles, lezing of informatie

Wij geven het hele jaar door gastlessen, excursies of lezingen. Wil je informatie voor je spreekbeurt? Wij helpen je.

Digitale watertoets

De watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten door, bijvoorbeeld, gemeenten.

Open data

Wij stellen onze data als Open Data beschikbaar. Iedereen is vrij is om deze data te hergebruiken. Met het openstellen van data geven wij invulling aan het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij stellen onze data beschikbaar volgens het principe open, tenzij.

Inloggen met DigiD of eHerkenning

U kunt veel zaken via onze website regelen. In de meeste gevallen kunt u dat doen door in te loggen met DigiD of eHerkenning. Als dat het geval is, dan ziet u dat op de pagina van een product of dienst.

DAW subsidies

U kunt via DAW in aanmerking komen voor een subsidie als dit een positieve bijdrage levert aan de wateropgaven in agrarisch gebied.

Bekendmakingen verkoop onroerende zaken

Overheden moeten gelijke kansen bieden aan inwoners bij verkoop van grond. Wanneer wij als waterschap van plan zijn om grond te verkopen dan maken we dat bekend. Dat geldt ook voor verhuur, verpachting, bruikleen en ruilen.