Waterbeheerprogramma 2022-2027

In het waterbeheerprogramma staan onze visie, doelen, opgaven en maatregelen voor de komende periode.

Het programma geeft in hoofdlijnen weer met welke ambities wij de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van waterveiligheid, voldoende water en schoon en ecologisch gezond water oppakken.

Het geeft inzicht in de stand van zaken en verdere aanpak van onze opgaven en maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water en de Deltaplannen Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie. Meer dan in eerdere beheerprogramma’s is er aandacht voor klimaatverandering en maatschappelijke thema’s zoals het Klimaatakkoord, duurzaamheid, recreatief medegebruik, energietransitie en biodiversiteit.

Het is tot stand gekomen na een periode van voorbereiding, gesprekken met partners, organisaties en mede-overheden en van gebiedsbijeenkomsten waarbij we spraken met inwoners en belangenorganisaties.

Ons waterbeheerprogramma kan niet los gezien worden van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze KRW richt zich op de bescherming van grondwater en oppervlaktewater en stelde zich ten doel dat in 2015 een goede toestand is bereikt. Onder voorwaarden is fasering tot uiterlijk 2027 mogelijk. We zitten dus in die laatste fase. In de factsheets ziet u de situatie van de verschillende aangewezen wateren.