Vergadering algemeen bestuur 6 oktober 2021

okt
06

Vergadering algemeen bestuur 6 oktober 2021

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Woensdag 06 oktober 2021
20:00 - 22:00

01 Opening

02 Beëdiging AB-leden

03 Planningsschema

04 Besluitenlijsten vergaderingen AB 26 en 28 maart 2019

05 Coalitieakkoord 2019-2023

06 Benoeming leden dagelijks bestuur

07 Rondvraag

08 Sluiting

2019-11-20 AB

02a Mededelingen

02b Planningsschema

03 Besluitenlijst 9 oktober 2019

04 Najaarsrapportage 2019

05 Begroting 2020

06 Belastingsverordening 2020

2019-10-09 AB

03 Besluitenlijst 26 juni 2019

04 Vervanging ketels waterschapshuis

05 Transparantie en verantwoording en rekenkamerfunctie (van agenda gehaald)

06 Zienswijze begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 GR NBK

07 Projectplan inrichting gebied Paardetangen

08 Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer

09 Rondvraag

10 Sluiting

03 Besluitenlijst 29 mei 2019

04 Jaarrekening 2018

05 Voorjaarsrapportage 2019

06 Meerjarenraming 2020-2023

08 Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen

09 Versterking waterkering A.G. Wildervanckkanaal Tussenklappenpolder

10 Duurzaamheidsverslag 2018

11 Gebiedsprocessen voor waterdrager-beheerprogramma

12 KRW Doelbereik

13 Rondvraag

07 Rapportage voortgang programmakredieten KRW 2016-2021

03 Besluitenlijst AB 7 mei 2019

04 Rechtspositie voorzitter, DB-leden en AB-leden

05 Portefeuilleverdeling en bestuurlijke vertegenwoordigingen

06 Vervanging gemaal Weerdijk

Verslagen commissies

02 Besluitenlijst 27 februari 2019

03 Toelating leden Algemeen Bestuur

03 Besluitenlijst AB 12 december 2018

04 Zienswijze actualisatie begroting 2019 en begroting 2020 GR Het Waterschapshuis

05 Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer waterschap Hunze en Aa’s

06 Wijziging landelijke strategie muskus- en beverrattenbeheer

07 Groot onderhoud rijksmonument Kielsterverlaat

08 Rondvraag

09 Sluiting

Was deze informatie nuttig?