Regelgeving

Hier vindt u informatie over regelgeving van het waterschap, beleidsmaatregelen, onderzoeksgegevens en milieuvoorschriften.

Schadevergoeding

We proberen onze taak altijd zo uit te voeren dat niemand schade lijdt. Toch kan het gebeuren dat u er nadeel van ondervindt en recht heeft op schadevergoeding.

Waterschapsverordening

In de waterschapsverordening staat aangegeven welke activiteiten bij of in water mogen. Of wat verplicht is. De regels zijn zo opgesteld dat het waterschap haar taken goed kan uitvoeren.

Verordeningen

Hier vindt u al onze verordeningen en beleidsregels.

Handhaving

Het waterschap verstrekt vergunningen en controleert of aanvragers deze ook naleven. De handhavers van Hunze en Aa’s gaan op pad om te controleren of aan vergunde voorschriften en algemene regels wordt voldaan.

Besluit activiteiten leefomgeving

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geldt voor iedereen die actief is in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheid.

Lozingsregels agrarisch en glastuinbouw

Bij het telen van gewassen in de kas en bij agrarische activiteiten, moet rekening worden gehouden met landelijke regels voor de wijze waarop met water wordt omgegaan.

Dwangsom en beroep

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht geworden. Deze wet geeft de mogelijkheid het waterschap een dwangsom op te leggen wanneer het waterschap te laat beslist op uw aanvraag.

Toegankelijkheidsverklaringen

Waterschap Hunze en Aa’s streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.