Dwangsom en beroep

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht geworden. Deze wet geeft de mogelijkheid het waterschap een dwangsom op te leggen wanneer het waterschap te laat beslist op uw aanvraag.

Bij onder meer de volgende besluiten is deze wet van toepassing:

  • omgevingsvergunning voor een wateractiviteit
  • beslissing op een bezwaarschrift
  • besluit op handhavingsverzoek
  • besluit over nadeelcompensatie bij rechtmatig handelen van het waterschap

Een besluit wordt genomen binnen de wettelijk bepaalde termijn. Of bij het ontbreken van een wettelijke termijn, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Wat de beslistermijn is, vermelden we in de ontvangstbevestiging. Een redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer we binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag nog geen beslissing hebben genomen.

Wat te doen?

Als blijkt dat de wettelijke beslistermijn is overschreden, dan kunt u het waterschap in gebreke stellen en sommeren u een dwangsom te betalen. Dit moet schriftelijk gebeuren. Vermeld in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • uw handtekening
  • het kenmerk en onderwerp van de aanvraag waarvan u vindt dat het waterschap er te laat op heeft beslist
  • dat u het waterschap in gebreke stelt
  • uw bankrekeningnummer

Stuur uw brief naar:

Waterschap Hunze en Aa’s
Postbus 195
9640 AD Veendam

Of mail uw brief naar:

waterschap@hunzeenaas.nl

U kunt ook gebruik maken van het formulier ingebrekestelling van de Rijksoverheid.