Schadevergoeding

We proberen onze taak altijd zo uit te voeren dat niemand schade lijdt. Toch kan het gebeuren dat u er nadeel van ondervindt en recht heeft op schadevergoeding.

Verzoek om schadevergoeding

Iemand die schade lijdt door ons rechtmatige werk, heeft recht op schadevergoeding voor zover het niet redelijk is dat hij zelf de schade draagt. Dit wordt ook wel nadeelcompensatie genoemd. We hebben hier aanvullende regels voor gesteld in de Procedureverordening schadevergoeding waterschap Hunze en Aa’s 2024. Deze verordening gaat over de inrichting, indiening en motivering van een verzoek om schadevergoeding, de behandeling ervan en de wijze van beoordeling.

Schade door onrechtmatig handelen

Schade door onrechtmatig handelen van het waterschap, bijvoorbeeld door het onvoldoende onderhouden van watergangen en kunstwerken, valt niet onder het nadeelcompensatierecht. Claims van onrechtmatig handelen sturen wij door naar onze verzekeraar. Zo nodig kunnen claims aan de civiele rechter worden voorgelegd.

Wilt u een schadeclaim indienen? Ga dan naar onze webpagina over schadeclaim.