Schadevergoeding

We proberen onze taak altijd zo uit te voeren dat niemand schade lijdt. Toch kan het gebeuren dat u er nadeel van ondervindt en recht heeft op schadevergoeding.

Het veranderen van het waterpeil kan voor het grootste deel van het peilgebied gewenst zijn, maar het is soms niet te voorkomen dat enkele percelen er qua waterbeheersing toch op achteruit gaan.

Verzoek om schadevergoeding

Iemand die schade lijdt door ons rechtmatige werk, heeft recht op schadevergoeding voor zover het niet redelijk is dat hij zelf de schade draagt. Omdat artikel 7.14 van de Waterwet maar summier regelt waar een verzoek om schadevergoeding aan moet voldoen, mag het waterschap aanvullend regels stellen. Wij hebben dit gedaan met de Procedureverordening schadevergoeding waterschap Hunze en Aa’s 2020. Dit gaat over de inrichting, indiening en motivering van een verzoek om schadevergoeding, de behandeling ervan en de wijze van beoordeling.

Schade door onrechtmatig handelen

Schade door het onrechtmatig handelen van het waterschap, bijvoorbeeld door het onvoldoende onderhouden van watergangen en kunstwerken, valt niet onder artikel 7.14 van de Waterwet. De Procedureverordening is daarop niet van toepassing. Die claims gaan ter afhandeling naar de verzekeraar van het waterschap en kunnen zo nodig aan de civiele rechter worden voorgelegd.