Handhaving

Het waterschap verstrekt vergunningen en controleert of aanvragers deze ook naleven. De handhavers van Hunze en Aa’s gaan op pad om te controleren of aan vergunde voorschriften en algemene regels wordt voldaan.

We willen overtredingen zoveel mogelijk voorkomen. Voorlichting speelt hierin een rol. We geven graag uitleg over geldende regels en voorschriften. We denken mee over de manier waarop activiteiten plaats kunnen vinden in overeenstemming met regels en voorschriften.

Maatregelen

Doen zich overtredingen voor, dan verzoeken we de overtreding te beëindigen en eventuele gevolgen van de overtreding te herstellen. We zijn bevoegd om maatregelen te treffen. De kosten van die maatregelen komen voor rekening van de overtreder. Ook zijn we bevoegd een dwangsom op te leggen en kunnen we besluiten een vergunning of ontheffing in te trekken. Verder kunnen we strafrechtelijk optreden.

Handhavingsverzoek

Bij een overtreding kan iemand de bevoegde overheid verzoeken om handhavend op te treden. De bevoegde overheid moet jouw klacht in behandeling nemen. Een reactie op het handhavingsverzoek ontvang je uiterlijk 8 weken na het indienen ervan. Indien wij de bevoegde overheid zijn, dan kan een handhavingsverzoek worden ingediend bij ons.