Handhaving

Het waterschap verstrekt vergunningen en controleert of aanvragers deze ook naleven. De handhavers van Hunze en Aa’s gaan op pad op te controleren of aan de afspraken wordt voldaan.

Voor de watergunning betekent dit dat tijdens bedrijfsbezoeken de lozingssituatie wordt gecontroleerd.

Maatregelen

Bij overtredingen is het waterschap bevoegd om maatregelen te treffen. De kosten van die maatregelen komen voor rekening van de overtreder. Het waterschap is bevoegd tot het opleggen van een dwangsom en tot het intrekken van de vergunning/ontheffing. Ook kan er strafrechtelijk worden opgetreden.