Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven. De Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt (milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en (nieuw)bouw).

Omgevingsvergunning water

Als u gaat (ver)bouwen, dan heeft u met de Omgevingswet te maken. Doet u dit in de buurt van water? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning water nodig, of moet u daarvoor een melding doen.

Waterschapsverordening

De waterschapsverordening bevat regels voor waterkeringen, watergangen en grondwater binnen het beheergebied van een waterschap. Deze regels gelden voor iedereen.

Participatie

De Omgevingswet zorgt ervoor dat u in veel gevallen kunt meepraten over plannen die in uw buurt worden ontwikkeld (participatie). Waterschap Hunze en Aa’s heeft participatiebeleid vastgesteld zodat helder is hoe wij omgaan met participatie.

Projecten en werkzaamheden waterschap

Voor projecten en werkzaamheden die het waterschap uitvoert, is vaak een omgevingsvergunning nodig. En bij complexe projecten met een groot publiek belang kan een Projectbesluit nodig zijn.

Waterbeheerprogramma

Waterschappen moeten elke zes jaar een waterbeheerprogramma vaststellen. Hierin staan onze visie, doelen, opgaven en maatregelen voor de komende periode.

Meer informatie over de Omgevingswet

De Omgevingswet is landelijk ingevoerd en geldt sinds 1 januari 2024. We verwijzen u graag naar meer informatie over de Omgevingswet.