Participatie

De Omgevingswet zorgt ervoor dat u in veel gevallen kunt meepraten over plannen die in uw buurt worden ontwikkeld (participatie). Waterschap Hunze en Aa’s heeft participatiebeleid vastgesteld zodat helder is hoe wij omgaan met participatie.

Overheden zijn verplicht om aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapverordening.

Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht.

Participatiebeleid Hunze en Aa’s

De Omgevingswet vraagt om vastgesteld participatiebeleid. Met de participatievisie en een nieuwe inspraak- en participatieverordening heeft dit invulling gekregen. Het participatiebeleid is op 25 mei 2022 vastgesteld door ons algemeen bestuur. Ons participatiebeleid is gaan gelden tegelijkertijd met het van kracht worden van de Omgevingswet (1 januari 2024).

Kern van ons participatiebeleid is dat we het belangrijk vinden om oog te hebben voor onze omgeving, wanneer we initiatieven ontwikkelen die impact hebben op de omgeving. We willen weten welke belangen er spelen en welke wensen, zorgen en ideeën inwoners en organisaties hebben. Dit met als doel om tot betere plannen te komen en op een manier waarop mensen en organisaties zich gekend kunnen voelen in hun belang.