Projecten en werkzaamheden waterschap

Voor projecten en werkzaamheden die het waterschap uitvoert, is vaak een omgevingsvergunning nodig. En bij complexe projecten met een groot publiek belang kan een Projectbesluit nodig zijn.

Voor projecten en activiteiten die het waterschap uit zal voeren onder de Omgevingswet zijn er meerdere procedures mogelijk: een wettelijk verplicht projectbesluit, een vrijwillig projectbesluit, een omgevingsvergunning, of een meldplicht. Wanneer welke procedure moet worden doorlopen hangt af van de aard en omvang van de geplande activiteiten. Uitgangspunt is dat voor het waterschap dezelfde regels gelden als die de wet of wijzelf stellen aan andere initiatiefnemers. Een ander uitgangspunt is dat in onze waterschapsverordening is vastgelegd dat werkzaamheden van het waterschap die vallen onder het normale beheer en onderhoud zijn vrijgesteld van vergunningen.

Projectbesluit

Voor aanpassingen aan de zeekering moeten we verplicht projectbesluiten opstellen. De Omgevingswet bepaalt dat ons dagelijks bestuur zo’n projectbesluit vaststelt, waarna het moet worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Voor complexe waterschapsprojecten is er de mogelijkheid om vrijwillig een projectbesluit vast te stellen.

Omgevingsvergunning

Voor andere initiatieven van het waterschap waarbij waterstaatswerken worden aangelegd of aangepast, moeten omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Voor deze omgevingsvergunningen is in veel gevallen de gemeente en in sommige gevallen het waterschap zelf het bevoegd gezag. Deze vergunningen vragen we dan aan via het Omgevingsloket. Dit is niet wezenlijk anders dan voor bedrijven of inwoners die voor een activiteit een omgevingsvergunning nodig hebben.

Participatie

Het betrekken van de omgeving is een belangrijk onderdeel van waterschapsprojecten. De Omgevingswet stelt eisen aan de wijze waarop we met participatie omgaan in projecten. Daarnaast moeten we ons eigen participatiebeleid naleven.