Waterbeheerprogramma

Waterschappen moeten elke zes jaar een waterbeheerprogramma vaststellen. Hierin staan onze visie, doelen, opgaven en maatregelen voor de komende periode.

Een programma is binnen de Omgevingswet een instrument om beleid te operationaliseren. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk werken in programma’s het te voeren beleid uit. Er zijn verschillende waterprogramma’s. Zo zijn er bijvoorbeeld een Nationaal Water Programma (Rijk), regionale waterprogramma’s (provincies) en stroomgebiedbeheerplannen (verplichting vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water). Waterschappen moeten elke zes jaar een waterbeheerprogramma vaststellen voor de watersystemen die het beheert. 

Ons spoorboekje

Ons huidige waterbeheerprogramma geldt voor de periode 2022-2027. We zien het waterbeheerprogramma als ons ‘spoorboekje’. Het geeft in hoofdlijnen weer met welke ambities wij de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van waterveiligheid, voldoende water en schoon en ecologisch gezond water oppakken. Het geeft inzicht in de stand van zaken en verdere aanpak van onze opgaven en maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water en de Deltaplannen Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie.

Ga naar ons Waterbeheerprogramma 2022-2027.