Waterschapsverordening

De waterschapsverordening bevat regels voor waterkeringen, watergangen en grondwater binnen het beheergebied van een waterschap. Deze regels gelden voor iedereen.

Ons algemeen bestuur heeft de waterschapsverordening vastgesteld. Deze verordening is gaan gelden tegelijkertijd met het van kracht worden van de Omgevingswet (1 januari 2024).

Voordat de Omgevingswet gold, waren de regels van een waterschap vastgelegd in de Keur. We hebben de regels die de Keur stelde, ‘vertaald’ naar de waterschapsverordening, rekening houdend met de eisen die de Omgevingswet hieraan stelt. Zo vraagt de Omgevingswet dat voor elke regel helder is in welk geografisch gebied deze regel van kracht is. Voor elke regel in de waterschapsverordening hebben we het ‘werkingsgebied’ bepaald.

Algemene regels van het Rijk

Het Rijk stelt via het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) algemene regels. Deze regels kunnen van toepassing zijn in aanvulling op de regels die we in onze waterschapsverordening hebben opgenomen.