Waterschapsverordening

De waterschapsverordening bevat regels voor waterkeringen, watergangen en grondwater binnen het beheergebied van een waterschap. Deze regels gelden voor iedereen.

De regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende infrastructuur (zoals gemalen, stuwen en sluizen) staan nu nog in de Keur. De Omgevingswet verlangt echter dat waterschappen deze regels opnemen in een waterschapsverordening. Ons algemeen bestuur heeft de waterschapsverordening vastgesteld. De verordening gaat gelden vanaf het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt (1 januari 2024).

Er is overigens geen sprake van nieuw beleid of van andere regels. We hebben de regels die de Keur stelt, ‘vertaald’ naar de waterschapsverordening, rekening houdend met de eisen die de Omgevingswet hieraan stelt. Zo vraagt de Omgevingswet dat voor elke regel helder is in welk geografisch gebied deze regel van kracht is. Voor elke regel in de waterschapsverordening hebben we het ‘werkingsgebied’ bepaald.

Algemene regels van het Rijk

Het Rijk stelt via het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) algemene regels. Deze regels kunnen van toepassing zijn in aanvulling op de regels die we in onze waterschapsverordening hebben opgenomen.