DAW subsidies

U kunt via DAW in aanmerking komen voor een subsidie als dit een positieve bijdrage levert aan de wateropgaven in agrarisch gebied.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland. Dit plan levert een bijdrage aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame land- en tuinbouw. Denk bij wateropgaven aan verontreiniging van het water met te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, duurzaam bodembeheer en kringlopen of te veel of juist te weinig water.

Samenwerken aan deze opgaven

Een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven, de waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven is nodig om de knelpunten op het gebied van water op te lossen. Met de provincies Drenthe en Groningen hebben we hiervoor een bestuursovereenkomst ondertekend, waarin onder andere staat hoe de partijen de kosten verdelen voor subsidieregelingen.

Subsidies voor projecten

Vanuit het DAW worden subsidieregelingen voor projecten beschikbaar gesteld. Met de provincies bepalen we waar we de subsidie specifiek op willen richten. Dit wordt opgenomen in openstellingsbesluiten waarmee per stroomgebied een themasubsidie beschikbaar wordt gesteld. Voor ons gebied zijn de overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen het belangrijkste aandachtspunt tot nu toe voor het opstarten van DAW-projecten. Als aandachtsgebieden hebben we de Drentsche Aa, Westerwolde en de Veenkoloniën en de glastuinbouwgebieden benoemd. Vervolgens wordt de subsidie door de provincie opengesteld. Als de openstellingstermijn is afgelopen beoordelen het waterschap en de provincie alle ingediende aanvragen. Aanvragers die aan de eisen voldoen krijgen groen licht en kunnen aan de slag. Hieronder ziet u enkele DAWprojecten.

Lopende DAW projecten

  • Meer kennis minder middelen, effectieve inzet van akkerranden (Groningen en Drenthe)
  • Aanpak erfemissie, gericht op agrariërs die zelf gewasbeschermingsmiddelen toepassen.
  • Aanpak perceelemissie, voor zowel akkerbouwers als melkveehouders in ons hele beheergebied. Dit project is gericht op de aanpak van emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie?

Begin maart is een nieuwe openstelling voor DAW projecten in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s gepubliceerd. Het gaat om een vervolg op de volgende DAW projecten:

  • Aanpak erfemissie; Groningse deel van ons beheergebied
  • Aanpak perceelemissie; Groningse deel van ons beheergebied
  • Aanpak erfemissie; Drentse deel van ons beheergebied

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwbedrijven, die op eigen erf activiteiten uitvoeren met gewasbeschermingsmiddelen, om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater, grondwater en riool te verminderen. Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor fysieke investeringen die zijn gericht op het verminderen van perceelemissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar oppervlaktewater en grondwater.

Heeft u als agrariër belangstelling? Dan kunt u dit melden via LTO Noord, door een e-mail te sturen naar Gerhard Noordhof op e-mailadres gnoordhof@ltonoord.nl. Het project zal naar verwachting halverwege mei starten.

Wilt u meer weten over DAW? Kijk dan op de DAW-website.