DAW subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die een positieve bijdrage leveren aan wateropgaven in agrarisch gebied.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland. Dit plan levert een bijdrage aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame land- en tuinbouw. Denk bij wateropgaven aan verontreiniging van het water met te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, duurzaam bodembeheer en kringlopen of te veel of juist te weinig water.

Samenwerken aan deze opgaven

Een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven, de waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven is nodig om de knelpunten op het gebied van water op te lossen. Met de provincies Drenthe en Groningen hebben we hiertoe een bestuursovereenkomst ondertekend, waarin onder andere staat hoe de partijen de kosten verdelen voor subsidieregelingen.

Subsidies voor projecten

Vanuit het DAW worden subsidieregelingen voor projecten beschikbaar gesteld. Met de provincies bepalen we waar we de subsidie specifiek op willen richten. Dit wordt opgenomen in openstellingsbesluiten waarmee per stroomgebied een themasubsidie beschikbaar wordt gesteld. Voor ons gebied zijn de overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen het belangrijkste aandachtspunt tot nu toe voor het opstarten van DAW-projecten. Als aandachtsgebieden hebben we de Drentsche Aa, Westerwolde en de Veenkoloniën en de glastuinbouwgebieden benoemd. Vervolgens wordt de subsidie door de provincie opengesteld. Als de openstellingstermijn is afgelopen beoordelen het waterschap en de provincie alle ingediende aanvragen. Aanvragers die aan de eisen voldoen krijgen groen licht en kunnen aan de slag.  Hieronder ziet u de projecten waar subsidie voor gevraagd kan worden.

Lopende DAW projecten

  • Meer kennis minder middelen, effectieve inzet van akkerranden (Groningen en Drenthe)
  • Aanpak erfemissie, gericht op agrariërs die zelf gewasbeschermingsmiddelen toepassen en loonbedrijven in Veenkoloniën.

Nieuw opengestelde projecten

Meer info

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marian van Dongen via 0598 69 3276. Wilt u meer weten over DAW? Kijk dan op de DAW-website.

Was deze informatie nuttig?