Doe een melding

Voor verschillende werkzaamheden moet u een melding doen. Bijvoorbeeld grondwateronttrekking in ons gebied. Dat kan direct via het omgevingsloket.

Aanbrengen of verwijderen van een dam met duiker

Voor het aanbrengen of verwijderen van een dam met duiker moet u een melding doen bij het waterschap.

Grondwateronttrekking

Wanneer u grondwater wilt onttrekken voor bijvoorbeeld beregening, dan moet u dit melden.

Aanbrengen steiger

Wilt u een steiger aanbrengen bij/over het water? Dan moet u dit melden bij het waterschap.

Kruising kabels/leidingen met oppervlaktewater

Voor kruising van kabels en leidingen met een oppervlaktewaterlichaam heeft het waterschap algemene regels opgesteld.

Lozen vanaf verhard oppervlak

Voor het lozen met een buis of goot vanaf nieuw verhard oppervlak naar watergang, heeft het waterschap algemene regels opgesteld.

Dempen schouwsloten en andere watergangen

Voor het dempen van een schouwsloot en andere watergangen heeft het waterschap algemene regels opgesteld.

Melding activiteitenbesluit

Wanneer u een melding wilt doen op grond van het activiteitenbesluit, dan doet u dit via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Melding besluit bodemkwaliteit

Wanneer u een melding wilt doen op grond van besluit bodemkwaliteit, dan doet u dat bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.