Beekbodemverhoging Drentsche Aa

Op verschillende plekken in de Drentsche Aa kijken we naar de haalbaarheid om de beekbodem te verhogen.

Status: in uitvoering

We willen beekdalen graag beter benutten voor wateropvang, om wateroverlast elders te voorkomen. Daarnaast versterkt een hogere waterstand de natuur langs de beek. We onderzoeken nu eerst de haalbaarheid van verhoging van de beekbodem van het Loonerdiep-Taarloschediep, Zeegserloopje en het Anloërdiepje. Dit gebeurt in drie afzonderlijke projecten. Én we onderzoeken de mogelijkheid om hogere piekafvoeren door het beekdal van het Loonerdiep-Taarloschediep te voeren, zodat we er meer water kunnen vasthouden in tijden van extreme neerslag.

Omgeving

Deze ontwikkeling mag niet leiden tot wezenlijke schade voor bewoners, grondeigenaren of andere grondgebruikers in en rond het beekdal. Daarom zochten we eerst uit of de aanpassingen mogelijk zijn, zonder ongewenste nadelige effecten. We spraken met omwonenden en belangstellenden en pasten onze plannen aan op haalbaarheid.

Onderzoek naar haalbaarheid

Naast de effecten op de omgeving moeten we rekening houden met de terreinomstandigheden. Daarbij komen vraagstukken naar voren als ‘Hoe brengen we de grond in de beek en welk materiaal gebruiken we voor het ophogen van de bodem’. Uiteraard moet de beek zo min mogelijk verstoord worden en moet het materiaal aan strengen eisen voldoen. Bij deze onderzoeken werken we nauw samen met terreinbeheerder Staatsbosbeheer en Prolander (uitvoeringsorganisatie van de Provincie).

Plannen in hoofdlijnen per project

Het Anloërdiepje
Dit onderdeel is inmiddels afgerond. Door de bodem van het Anloërdiepje te verhogen met zand en houtig materiaal verbeteren we de ecologische kwaliteit van de beek én verminderen we de kwetsbare natuur in droge perioden. De bodem van de beek is geleidelijk verhoogd tot maximaal een halve meter. Voordat het Anloërdiepje bij het Oudemolenschediep komt, is de verhoging weer geleidelijk afgebouwd. Het wandelpad is opgehoogd en ook een nieuwe afwatering van de landbouwgronden op de Loefvedders is in het plan opgenomen.

Het Zeegserloopje
Ook in het Zeegserloopje zal de bodem geleidelijk worden verhoogd tot maximaal een halve meter. Voordat het bij het Schipborgerdiep komt, zal de verhoging geleidelijk worden afgebouwd. Daarnaast wordt de ontwatering bij een woonperceel verbeterd, zodat hier geen nadelige effecten optreden.

Loonerdiep/Taarlooschediep
De verhoging is gepland in het Taarlooschediep vanaf de Gasterenscheweg tot aan het Gasterenschediep, met in het middelste deel een verhoging van maximaal een halve meter. Ook hier wordt bij een aantal woonpercelen een aanpassing gedaan om nadelige effecten te voorkomen.
In het Loonerdiep bleek na onderzoek dat verhoging van de beekbodem niet haalbaar is. Dit is dus niet in het plan opgenomen.

Het verdere proces

Voor het plan is vastgesteld, hebben we het besproken met belanghebbenden en belangstellenden uit de naaste omgeving tijdens een aantal veldbezoeken. Met de direct betrokkenen hebben we afspraken gemaakt. Inmiddels hebben we het Anloërdiepje en het Zeegserloopje uitgevoerd en zijn we aan de slag bij het Taarloschediep. We nemen de ervaringen van de eerdere trajecten daarin mee.

Was deze informatie nuttig?