Beekbodemverhoging Drentsche Aa

Op verschillende plekken in de Drentsche Aa hebben we de beekbodem verhoogd om kwetsbare natuur te versterken.

Status: in uitvoering

We willen de natuurwaardes langs en in de beek graag versterken. De bodem van delen van het Zeegserloopje (0,5 km) , het Anloërdiepje (2 km) en het Taarlooschediep (3,8 km), is in 2021-2022 verhoogd met zand en houtige materialen zoals takkenbossen in de kleinere loopjes en boomstammen met kruinen in het grotere Taarlooschediep. Door de verhoging van de bodem is de waterstand in de beek hoger geworden. Daardoor worden, ook in droge perioden, de grondwaterstanden langs de beek minder laag. Hierdoor vermindert de kans op verdroging van kwetsbare natuur langs de beek.

Uitvoering van het project
Met het verhogen van de bodem blijven de natuurlijke stroming en variatie in waterdiepte in stand. Daarnaast maakt het ingebrachte houtige materiaal het leefgebied voor allerlei vissen en kleine waterdiertjes aantrekkelijker.

Om tijdens de uitvoering schade aan de beek en de omliggende natuur te voorkomen, is het zand met een lange oprolbare slang in de beek gebracht. De werkzaamheden zijn bovendien onder strikte ecologische begeleiding uitgevoerd.

Omliggende functies
In het project zijn ook maatregelen uitgevoerd om omliggende functies te beschermen. Zo is een wandelpad bij de beek verhoogd en is de afwatering bij een aantal woonpercelen verbeterd. Het project is een samenwerking tussen waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe. Gedurende vijf jaar onderzoeken we de effecten van de bodemverhoging op de (grond)waterstanden, de ecologie in en langs de beek en op de omgeving. Daarna zal besloten worden of de beekbodemverhoging eventueel ook op andere trajecten zal worden uitgevoerd.

Plannen in hoofdlijnen per project

Het Anloërdiepje
Door de bodem van het Anloërdiepje te verhogen met zand en houtig materiaal verbeteren we de ecologische kwaliteit van de beek én verminderen we schade aan kwetsbare natuur in droge perioden. De bodem van de beek is tot maximaal een halve meter verhoogd. Een wandelpad over de beek is opgehoogd om er te kunnen blijven wandelen.

Bekijk hier het ‘Vastgesteld projectplan Beekverhoging Anloërdiepje

Het Zeegserloopje
Ook in het Zeegserloopje is de bodem verhoogd met maximaal een halve meter. De ontwatering bij een woonperceel is verbeterd, zodat hier geen nadelige effecten optreden.

Bekijk hier het ‘Vastgesteld projectplan Beekverhoging Zeegserloopje

Loonerdiep/Taarlooschediep
De verhoging in het Taarlooschediep vanaf de Gasterenscheweg tot aan het Gasterenschediep is inmiddels ook afgerond, met in het middelste deel een verhoging van maximaal een halve meter. Ook hier is bij een aantal woonpercelen een aanpassing gedaan om nadelige effecten te voorkomen. In het Loonerdiep bleek na onderzoek dat verhoging van de beekbodem niet haalbaar is. Dit is dus niet in het plan opgenomen.

Bekijk hier het ‘Vastgesteld projectplan Beekverhoging Taarlooschediep en regeling waterdoorlaat verdeelwerk Loon

Dit project is medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).