Vergadering algemeen bestuur 29 juni 2022

13 Plan van aanpak waterschapsverkiezingen 2023

12 Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Noordelijk Belastingkantoor (NBK)

11 Akkerranden periode 2023-2028

10 Voorbereidingskrediet kadeversterking Borgsloot

09 Zienswijze ontwerp begroting 2023 Het Waterschapshuis (HWH)

08 Rapportage voortgang programmakredieten KRW 2016-2021

07 Meerjarenraming (MJR) 2023-2026

06 Gevolgen prijsstijgingen bij projecten

05 Voorjaarsrapportage 2022

04 Jaarrekening 2021

03 besluitenlijst AB 25 mei 2022

02b Planningsschema

02a Mededelingen

01 Opening

00 commissieverslagen