Veel neerslag in gebied Hunze en Aa’s

11 juni 2024

Maandag 10 juni is veel neerslag gevallen in grote delen van ons beheergebied. We zijn volop bezig om het overtollige water af te voeren. Maandag is een regenfront over ons gebied getrokken. Op veel plekken is meer dan 50 millimeter regen gevallen. Met lokaal uitschieters tot meer dan 90 millimeter...

Ons Nij Begun maken we samen

24 april 2024

Onder de naam ‘Nij Begun’ werken betrokken gemeenten, waterschappen en provincie aan het herstel en de toekomst van Groningen als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld. Perspectief voor de regio Wat moet er gebeuren om schadeafhandeling en versterking milder, menselijker en makkelijker te maken? Hoe bieden wij jongeren dezelfde...

Stand van zaken Kaderrichtlijn Water

11 april 2024

Ons dagelijks bestuur heeft met een tussenevaluatie in kaart gebracht waar we staan met de Kaderrichtlijn Water (KRW), met hieraan gekoppeld een actieplan. De KRW stelt doelen die in 2027 gerealiseerd moeten zijn voor een goede ecologische en chemische kwaliteit van ‘waterlichamen’, zoals beken, meren en kanalen. Ons algemeen...

Waterschapspenning voor Harm Küpers

10 april 2024

Onze secretaris-directeur Harm Küpers heeft woensdagavond 10 april de waterschapspenning uitgereikt gekregen tijdens de vergadering van ons algemeen bestuur. Dit als erkenning voor zijn ruime staat van dienst bij waterschap Hunze en Aa’s en diens rechtsvoorgangers. Voor Harm Küpers was het de laatste besluitvormende vergadering van ons algemeen bestuur. Hij...

Start aanleg carports met zonnepanelen

5 april 2024

Dinsdag 16 april start de aanleg van carports met zonnepanelen op het parkeerterrein voor ons waterschapshuis in Veendam. In de periode van 16 april tot 1 augustus zijn er door de werkzaamheden fors minder parkeerplekken. Alternatieven zijn het nieuwe parkeerterrein langs de Sorghvlietlaan, het parkeerterrein bij sportpark de Langeleegte (Langeleegte...

Jelmer Kooistra benoemd tot nieuwe secretaris-directeur

13 maart 2024

Ons algemeen bestuur heeft in de vergadering van 13 maart Jelmer Kooistra benoemd tot nieuwe secretaris-directeur van Hunze en Aa’s. Zijn benoeming gaat in met ingang van 17 juni. Harm Küpers, onze huidige secretaris-directeur, gaat dan met pensioen. Zie ook ons nieuwsbericht over de voordracht van Jelmer Kooistra...

Maaipaden en watergangen niet beschikbaar voor GLB

12 maart 2024

Ons dagelijks bestuur heeft besloten onze maaipaden en watergangen niet beschikbaar te stellen voor opgave als landschapselement voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit nadat juni vorig jaar was besloten om – gelet op verschillende landelijke ontwikkelingen en verzoeken hiertoe – mogelijkheden nader te onderzoeken. Aanleiding Het GLB heeft voor agrariërs...

Onderzoek Groote Polder bij Borgsweer krijgt vervolg

27 februari 2024

Overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven gaan samen met bewoners een plan uitwerken voor de Groote Polder bij Borgsweer. Dat hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen met instemming van het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s en de overige betrokken organisaties besloten. Tussen 2020 en 2022 is de...

Vrijwilligers bedankt!

31 januari 2024

Afgelopen dinsdagavond hebben we voor onze vrijwilligers een stamppottenbuffet georganiseerd. Als blijk van waardering en om ze te bedanken voor hun inzet om cultuurhistorisch watererfgoed in stand te houden. En voor het enthousiasme en de betrokkenheid waarmee dit gebeurt! De bijeenkomst is door nagenoeg al onze vrijwilligers bezocht. De circa...

Informatiebijeenkomst aangepast waterbeheer vanwege bodemdaling door zoutwinning

29 januari 2024

Het bedrijf Nedmag wint in de omgeving van Veendam magnesiumzout. Als gevolg hiervan daalt de bodem ten westen van Veendam. Als waterschap zorgen wij ervoor dat we waterpeilen mee laten dalen met de bodemdaling, zodat de waterhuishouding in het gebied niet verslechtert. Daarvoor zijn verschillende maatregelen nodig. Zoals de aanleg...