Stand van zaken Kaderrichtlijn Water

11 april 2024

Ons dagelijks bestuur heeft met een tussenevaluatie in kaart gebracht waar we staan met de Kaderrichtlijn Water (KRW), met hieraan gekoppeld een actieplan. De KRW stelt doelen die in 2027 gerealiseerd moeten zijn voor een goede ecologische en chemische kwaliteit van ‘waterlichamen’, zoals beken, meren en kanalen. Ons algemeen bestuur besluit op 8 mei over het actieplan.

Anja Woortman, dagelijks bestuurslid en portefeuillehouder KRW: “Uit de tussenevaluatie blijkt dat de inspanningen die we de afgelopen jaren hebben gedaan voor een betere waterkwaliteit, samen met andere partijen, een goed effect hebben. Zo verwachten we dat in 2027 12 van de 16 waterlichamen zullen voldoen aan het biologisch doel. We zijn er in het werkgebied van Hunze en Aa’s echter nog niet. Met het actieplan bekijken we welke stappen we nog kunnen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat lukt alleen samen met anderen: de industrie, de landbouw, gebiedspartners, inwoners en andere overheden. Met als insteek dat wat er niet inkomt, er ook niet uit hoeft.”

Landelijke evaluaties laten zien dat het op dit moment zeer waarschijnlijk is dat vrijwel nergens de KRW-doelen in 2027 worden gehaald. Het is daarom dat minister Harbers een KRW-impulsprogramma heeft aangekondigd. Ons actieplan sluit daarbij aan.

Stand van zaken

Sinds 2010 heeft Hunze en Aa’s veel gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren. We hebben onder meer beekherstelprojecten uitgevoerd (93 kilometer), natuurvriendelijke oevers aangelegd (49 kilometer), knelpunten voor vismigratie opgelost (111) en luwe zones in meren aangelegd. Er zijn maatregelen genomen op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en we hebben het onderhoud van watergangen aangepast. Gemeenten hebben riooloverstorten verwijderd. Ook hebben we geïnvesteerd in de monitoring van de waterkwaliteit en in onderzoek naar de effecten van maatregelen. Uit metingen blijkt duidelijk dat de biologische waterkwaliteit verbetert nadat maatregelen zijn uitgevoerd. Het wordt echter ook steeds duidelijker dat er nog te veel stoffen in het water terechtkomen die de waterkwaliteit beïnvloeden. Daarnaast zien we in metingen van de waterkwaliteit de effecten terug van grote hoeveelheden neerslag of langdurige droogte.

Hoe verder?

Tot 2027 hebben we nog verschillende maatregelen gepland staan in ons waterbeheerprogramma, zoals beekherstel in de Drentsche Aa en de Hunze, de aanleg van luwe zones in het Zuidlaardermeer en de optimalisatie van fosfaatverwijdering op de rioolwaterzuivering in Assen.

In het landelijke KRW-impulsprogramma dat minister Harbers heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer zijn zeven landelijke actielijnen opgenomen. In het voorstel van ons dagelijks bestuur zijn acties geformuleerd in aansluiting op deze actielijnen. We willen de geplande hermeanderingsprojecten in het stroomgebied van de Drentsche Aa en in de Hunze uitvoeren. Daarin is de provincie Drenthe een belangrijke partner vanwege de benodigde grondverwerving. Verder is het belangrijk dat KRW-maatregelen een goede plek krijgen in gebiedsplannen die onder regie van de provincies tot stand komen in de Provinciale Plannen Landelijk Gebied (PPLG). Hier zijn we sterk bij betrokken.

Ook gaan we onze lozingsvergunningen actualiseren en gerichter toezien op de naleving in gebieden waar problemen zich voordoen. Daarnaast gaan we met provincies, gemeenten, terreinbeheerders en landbouworganisaties bespreken welke mogelijkheden zij hebben om de waterkwaliteit te verbeteren.

De provincies Drenthe en Groningen stellen de doelen vast voor de KRW-waterlichamen in het werkgebied van Hunze en Aa’s. Met beide provincies willen we bekijken of in enkele gevallen doelen kunnen worden aangepast aan natuurlijke omstandigheden die zich niet of nauwelijks laten beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld chloridegehaltes.