Nadeelcompensatie

Vindt u dat u schade heeft als gevolg van het werk van het waterschap? Dan kun u een verzoek om nadeelcompensatie indienen.

We proberen onze taak altijd zo uit te voeren dat niemand schade lijdt. Toch kan het gebeuren dat u er nadeel van ondervindt en recht heeft op schadevergoeding. Bijvoorbeeld bij een peilwijziging. Het veranderen van het waterpeil kan voor het grootste deel van een peilgebied weliswaar gewenst zijn, maar soms is het niet te voorkomen dat enkele percelen erop achteruitgaan, doordat het er droger of natter wordt. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om verbeteringswerkzaamheden, zoals een dijkversterking, of het onder water zetten van een waterbergingsgebied als noodmaatregel.  En zo zijn er meer situaties denkbaar waarin er recht op schadevergoeding is.

Iemand die schade lijdt door ons rechtmatige werk, heeft in bepaalde gevallen recht op schadevergoeding voor zover het niet redelijk is dat hij zelf de schade draagt. Een verzoek om nadeelcompensatie valt onder de Procedureverordening schadevergoeding waterschap Hunze en Aa’s 2024. In de verordening staat aangegeven in welke gevallen u een verzoek om nadeelcompensatie kunt indienen

De Procedureverordening schadevergoeding is niet van toepassing wanneer de schade is ontstaan door onrechtmatig handelen van het waterschap. Hiervan is sprake indien wij iets verkeerd hebben gedaan of iets hebben nagelaten, bijvoorbeeld het onvoldoende onderhouden van watergangen en kunstwerken. In dat geval kunt u een schadeclaim indienen wegens een onrechtmatige daad. Deze wordt dan afgehandeld volgens het civiele recht. U kunt hier een schadeclaim indienen als gevolg van onrechtmatig handelen door het waterschap.

Voor waterbergingsgebieden geldt nog een speciale regeling. Dit zijn gebieden die we gecontroleerd onder water kunnen zetten om wateroverlast elders tegen te gaan. Deze gebieden zijn hiervoor aangewezen en hierop ingericht. In de Beleidsregel schadevergoeding waterbergingsgebieden Hunze en Aa’s 2024 is omschreven welke schades in dat geval geheel worden vergoed. Bent u van mening dat u schade hebt ondervonden door de inzet van een waterbergingsgebied en dat u recht heeft op een vergoeding? Dan kunt u gebruikmaken van het formulier een verzoek om nadeelcompensatie indienen’.

Wanneer wij waterstaatswerken (laten) aanleggen of wijzigen, kan schade voor kabel- of leidingexploitanten ontstaan, door het noodzakelijk verleggen of verwijderen van kabels en leidingen. Hiervoor hebben wij aanvullende regels opgesteld. In de Beleidsregel schadevergoeding kabels en leidingen waterschap Hunze en Aa’s 2024 is omschreven hoe deze schade wordt afgehandeld.

Digitaal verzoek om nadeelcompensatie indienen

Gebruik het formulier een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Schriftelijk verzoek om nadeelcompensatie indienen

Wilt u liever schriftelijk een verzoek om nadeelcompensatie indienen? U kunt uw verzoek sturen naar:

Waterschap Hunze en Aa’s
Postbus 195
9640 AD  VEENDAM

U dient de volgende gegevens te vermelden:

  • uw naam en adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer
  • de dagtekening
  • de datum en het tijdstip van de schade
  • het besluit of de handeling van het waterschap dat de schade heeft veroorzaakt
  • een beschrijving van de schade en van de hoogte van de schade, onderbouwd met bijvoorbeeld een offerte of een factuur
  • uw handtekening

Hoe verloopt de procedure?

Nadat u uw verzoek tot nadeelcompensatie heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens ontvangt u een brief met uitleg over het vervolg van de procedure. Het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s beslist over uw verzoek om nadeelcompensatie. Uw verzoek om nadeelcompensatie kan worden voorgelegd aan een onafhankelijke adviseur. Het dagelijks bestuur neemt in dat geval het advies mee in de overwegingen.

Wordt uw verzoek om nadeelcompensatie afgewezen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van de beslissing bezwaar maken. Hiervoor kunt u  gebruikmaken van het formulier Bezwaar maken.