Nadeelcompensatie

Vindt u dat u schade heeft als gevolg van het werk van het waterschap? Dan kun u een verzoek om nadeelcompensatie indienen.

We proberen onze taak altijd zo uit te voeren dat niemand schade lijdt. Toch kan het gebeuren dat u er nadeel van ondervindt en recht heeft op schadevergoeding. Bijvoorbeeld: het veranderen van het waterpeil kan voor het grootste deel van het peilgebied gewenst zijn, maar het is soms niet te voorkomen dat enkele percelen er qua waterbeheersing toch op achteruit gaan doordat het er droger of natter wordt. Het kan ook gaan om verbeteringswerkzaamheden, zoals een dijkversterking of het onder water zetten van een waterbergingsgebied.  

Iemand die schade lijdt door de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap heeft recht op schadevergoeding voor zover het niet redelijk is dat hij of zij zelf de schade draagt. Een verzoek om nadeelcompensatie valt onder de Procedureverordening schadevergoeding waterschap Hunze en Aa’s 2020.

De Procedureverordening schadevergoeding is niet van toepassing wanneer de schade is ontstaan door onrechtmatig handelen van het waterschap. Hiervan is sprake indien wij iets verkeerd hebben gedaan of iets hebben nagelaten, bijvoorbeeld het onvoldoende onderhouden van watergangen en kunstwerken. U kunt dan wel een schadeclaim indienen wegens een onrechtmatige daad. Deze wordt dan afgehandeld volgens de regels in het civiele recht. U kunt hier een schadeclaim indienen als gevolg van onrechtmatig handelen door het waterschap.

Voor waterbergingsgebieden geldt nog een speciale regeling. Dit zijn gebieden die we gecontroleerd onder water kunnen zetten om wateroverlast elders tegen te gaan. Deze gebieden zijn hiervoor aangewezen en hierop ingericht. In de Beleidsregel schadevergoeding waterbergingsgebieden Hunze en Aa’s 2010 is omschreven welke schades in dat geval geheel worden vergoed. Bent u van mening dat u schade hebt ondervonden door de inzet van een waterbergingsgebied en dat u recht heeft op een vergoeding dan kunt u gebruikmaken van het formulier ‘Een verzoek om nadeelcompensatie indienen’.

Digitaal verzoek om nadeelcompensatie indienen

Gebruik het formulier een verzoek om nadeelcompensatie indienen.

Schriftelijk verzoek om nadeelcompensatie indienen

Wilt u liever schriftelijk (per post) een verzoek om nadeelcompensatie indienen? U kunt uw verzoek sturen naar:

Waterschap Hunze en Aa’s
Postbus 195
9640 AD  VEENDAM

U dient de volgende gegevens te vermelden:

  • uw naam en adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer
  • de datum en het tijdstip van de schade
  • het besluit of de handeling van het waterschap dat de schade heeft veroorzaakt
  • een beschrijving van de schade en van de hoogte van de schade, onderbouwd met bijvoorbeeld een offerte of een factuur
  • uw handtekening

Hoe verloopt de procedure?

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw verzoek. Vervolgens ontvangt u een brief met uitleg over het vervolg van de procedure. Uw verzoek om nadeelcompensatie wordt voorgelegd aan een onafhankelijke adviseur. Het dagelijks bestuur beslist vervolgens, mede op grond van dit advies, over uw verzoek om nadeelcompensatie.
Wijst het waterschap uw verzoek om nadeelcompensatie af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van de beslissing bezwaar maken. Hiervoor kunt u  gebruikmaken van het formulier Bezwaar maken.

Wilt u meer weten?

Procedureverordening schadevergoeding waterschap Hunze en Aa’s 2020

Beleidsregel schadevergoeding waterbergingsgebieden Hunze en Aa’s 2010