Een schadeclaim indienen

Als u schade heeft geleden door onrechtmatig handelen van het waterschap, dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij (omvangrijke) projecten in ons gebied. Wij kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor schade als er sprake is van nalatigheid. Dit betekent dat wij de beschadiging of het ongeluk hadden kunnen voorkomen.

Indien u schade lijdt door de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap dan heeft u recht op schadevergoeding voor zover het niet redelijk is dat u zelf de schade draagt. Een zogenoemd verzoek om nadeelcompensatie valt onder de Procedureverordening schadevergoeding waterschap Hunze en Aa’s 2020. Voor het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie gaat u naar het formulier een verzoek om nadeelcompensatie indienen.

Digitaal een schadeclaim indienen

Gebruik het formulier een schadeclaim indienen.

Schriftelijk een schadeclaim indienen

Wilt u liever schriftelijk (per post) een schadeclaim indienen? U kunt uw schadeclaim sturen naar:

Waterschap Hunze en Aa’s
Postbus 195
9640 AD  VEENDAM

U dient de volgende gegevens te vermelden:

  • uw naam en adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer
  • datum, tijdstip en locatie van de schade
  • de redenen waarom u het waterschap aansprakelijk stelt
  • omschrijving van de schade en de hoogte van de schade, onderbouwd met bijvoorbeeld een offerte of een factuur
  • eventueel foto’s van de situatie en/of de schade, getuigenverklaring(en) en/of een politierapport

Hoe verloopt de procedure? 

U ontvangt een ontvangstbevestiging van het indienen van uw schadeclaim. Vervolgens ontvangt u een brief met uitleg over het vervolg van de procedure. Uw schadeclaim wordt door een jurist(e) van het waterschap beoordeeld. Om uw claim goed te kunnen beoordelen is het soms noodzakelijk dat wij om meer informatie vragen.
In sommige gevallen sturen wij uw schadeclaim door naar onze verzekeraar en handelt de verzekeraar uw schade af.
Vindt het waterschap of de verzekeraar uw schadeclaim (gedeeltelijk) terecht dan vergoeden wij uw schade geheel of gedeeltelijk.
Vindt het waterschap of de verzekeraar de schadeclaim niet terecht. Dan vergoeden we uw schade niet.
Bent u het niet eens met de beslissing op uw schadeclaim? Dan kunt u naar de rechtbank.