Bezwaarschrift indienen

Indien u het niet eens bent met een besluit van het waterschap kunt u een bezwaarschrift indienen.

Indien u bezwaar wilt maken tegen een belastingbesluit dan kunt u dat doen bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Bezwaar maken bij het waterschap

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van het waterschap moet schriftelijk en binnen zes weken na verzending van het besluit gebeuren. U dient als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken te zijn. Als u bezwaar wilt maken dient u een bezwaarschrift in. Dit kan digitaal met DigiD of met e-Herkenning (voor bedrijven) of per brief. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Digitaal bezwaar maken

Gebruik het formulier bezwaar maken.

Schriftelijk bezwaar maken

Wilt u liever schriftelijk (per post) bezwaar maken? U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:

Waterschap Hunze en Aa’s
Postbus 195
9640 AD  VEENDAM

U dient de volgende gegevens te vermelden:

  • uw naam en adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer
  • de datum waarop u uw bezwaarschrift opstelt
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt, de datum waarop dit besluit is genomen en eventueel een kopie van het besluit
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening

Hoe verloopt de procedure? 

U ontvangt een ontvangstbevestiging. U kunt vervolgens uitgenodigd worden voor een hoorzitting van de Adviescommissie behandeling bezwaarschriften en klachten. Deze Adviescommissie is onpartijdig en onafhankelijk van het waterschap. De Adviescommissie adviseert het dagelijks bestuur van het waterschap over uw bezwaarschrift. Het dagelijks bestuur beslist op uw bezwaarschrift.

Daarbij wordt ingegaan op het advies van de Adviescommissie behandeling bezwaarschriften en klachten. Het besluit van het dagelijks bestuur op uw bezwaarschrift wordt meestal binnen twaalf weken genomen na de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Het waterschap kan deze termijn eenmalig met maximaal zes weken verlengen. U krijgt hierover in dat geval schriftelijk bericht.

Afhankelijk van het onderwerp van het besluit kunt u tegen de beslissing in beroep gaan. U kunt daarover meer lezen in het besluit zelf.

Wilt u meer weten?

Verordening behandeling bezwaarschriften en klachten

Brochure bezwaar en beroep