Wat is klimaatadaptatie?

Voor Nederland betekent klimaatverandering dat de zeespiegel stijgt en dat we vaker met extreem weer te maken krijgen. Klimaatadaptatie gaat over de wijze waarop we rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatverandering kan gepaard gaan met overlast. Overlast doordat het langdurig droog is en door hitte. Maar ook door langdurige, overvloedige regen in een groter gebied. Of door een hoosbui waarbij er in korte tijd, lokaal, enorm veel water naar beneden valt.

Wateroverlast niet altijd te voorkomen

Rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering doen we door maatregelen te nemen, zodat we de gevolgen van extreem droog of nat weer beperken. Dat doen overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). Maar ook inwoners, bedrijven en grondeigenaren kunnen hieraan bijdragen. Tegelijkertijd moeten we ons ook beseffen dat schade door te veel of te weinig water niet altijd en overal te voorkomen is.

Wat wij doen

Als waterschap spelen we met diverse projecten in op de gevolgen van klimaatverandering zodat we overlast door te veel of te weinig water tegengaan. We geven water de ruimte en nemen maatregelen om meer water vast te houden. Bijvoorbeeld door beken weer te laten meanderen, door de bodem te verhogen, of door dijken te versterken. We werken samen met gemeenten, provincies, terreinbeherende organisaties en andere instanties. Voor meer informatie, ga naar Projecten.

Normering

Een van de taken van ons waterschap is het tegengaan van wateroverlast doordat sloten, beken of kanalen buiten hun oevers treden. Er zijn normen waaraan het stelsel van sloten, beken, kanalen, rivieren, stuwen, dijken en kades (het ‘watersysteem’) moet voldoen. We zorgen ervoor dat we aan deze normen voldoen. Voor meer informatie, ga naar Normering.

Deltaplan ruimtelijke adaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland ‘klimaatbestendig en waterrobuust’ in te richten. Het Deltaplan is erop gericht de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te versnellen en te intensiveren. Ook bewustzijn van de risico’s van extreem weer is hier onderdeel van. Voor meer informatie, ga naar DPRA.