Bevers

Het gaat goed met de bevers in Nederland. In sommige gevallen vormen bevers echter een risico voor de waterveiligheid.

Bevers zijn beschermde dieren die een bijdrage leveren aan de natuurontwikkeling. In sommige gevallen zorgen bevers echter voor overlast, omdat ze grote en diepe gaten en gangen in dijken graven en stevige dammen bouwen. Daardoor zijn ze, in verband met mogelijke overstroming, een risico voor laaggelegen gebieden en dus voor de veiligheid van inwoners. Met de dammen die ze maken, kunnen bevers ook de waterhuishouding in bijvoorbeeld landbouwgebieden verstoren.

Herstelwerkzaamheden van graverij door bevers langs de Hunze

Beverbeheerplan

In februari 2021 stelden de Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe het beverbeheerplan vast. Met dit plan is een evenwicht gevonden tussen de bescherming van de bevers aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) aan de andere kant. In het plan staan werkafspraken die we in de praktijk uitvoeren. Het beverbeheerplan maakt het onder andere mogelijk om in te grijpen bij gevaar voor waterveiligheid.

Verdeeld in drie zones

Omdat de bever niet overal een even groot risico vormt, zijn de provincies Groningen en Drenthe verdeeld in drie zones: ‘bever welkom’, ’bever groot risico’ en ‘bever met aandacht’.

In de lage delen van Groningen en Drenthe is de ‘bever groot risicozone’ ingericht. De bever kan daar bijvoorbeeld voor overstromingsproblemen zorgen. Het dier kan er daarom niet verblijven. Wanneer er zich een bever bevindt in deze rode zone, vangen we het dier en verplaatsen deze. Dit gebeurt altijd in opdracht van de provincie.

Hoewel het doden van bevers in het beverbeheerplan niet wordt uitgesloten, is vastgelegd dat eerst alle alternatieve en minder ingrijpende maatregelen geprobeerd moeten worden.

Aantal bevers verplaatst in 2021 en 2022

In 2021 en 2022 verplaatsten we op basis van het beverbeheerplan in totaal zeven bevers naar een andere locatie. Deze bevers bevonden zich in een ‘bever groot risicozone’ in de provincie Groningen. Door zijn graafgedrag in dijken is aanwezigheid van de bever hier een te groot risico voor de waterveiligheid.

Andere getroffen maatregelen

Wanneer de waterpeilen ongewenst verhoogd worden en zorgen voor een te hoog (grond)waterpeil, verwijderen of verlagen we beverdammen.

Verder zijn we in 2021 gestart met een pilot. Om de dijk langs de Hunze te beschermen tegen jaarlijks terugkerende graafschade door bevers, brachten we over een lengte van 400 meter op een innovatieve manier gaas als antigraafmaatregel aan. De komende jaren monitoren we deze locatie om een goede afweging te maken over de toegepaste maatregel, de plek van de maatregel en de invloed daarvan op de bever.