Water- en natuuropgaven Amerdiep

Status: In voorbereiding

Op verschillende plekken in de Drentsche Aa hebben we een opgave voor water en natuur: herstel van de historische en natuurlijke waarde van het beekdal. Deze opgave ligt er ook voor het Amerdiep. Het Amerdiep zou weer een natuurlijk kronkelende loop moeten krijgen, met oevers die mogen overstromen. Hiertegenover staat een opgave om de structuur en afwatering van de landbouw te verbeteren. Hierover zijn we met de grondeigenaren in gesprek.

Meer ruimte voor water

Doordat we vaker met zwaardere piekbuien en daarmee met steeds meer water te maken krijgen, moet er meer ruimte komen voor water. Beekdalen liggen van nature laag. Het zijn waterrijke locaties en dus dé aangewezen locaties om dit water te bergen. Ze bevatten van oorsprong veel ecologische waarde en de capaciteit om water te bergen. In de vorige eeuw zijn veel natuurlijke kronkelende beeklopen rechtgetrokken tot rechte watergangen met stuwen voor snelle afvoer ten behoeve van de landbouwfuncties. Dat willen we nu herstellen.

Natuurherstel

Daarnaast hebben we volgens de Kader Richtlijn Water (KRW) een opgave voor ecologisch herstel in de beken en heeft de provincie de opgave om robuuste natuur op land te creëren en te beschermen door middel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het Amerdiep is onderdeel van de NNN om de aaneengesloten robuuste natuur van de Drentsche Aa verder te ontwikkelen.

Verbetering landbouwstructuur en waterhuishouding

Landbouwgronden kunnen mogelijk profiteren door verbeteringen in het watersysteem. We streven ernaar ook de landbouwkundige situatie te verbeteren en huidige knelpunten op te lossen. Waar mogelijk willen we bijdragen aan het verbeteren van de landbouwstructuur.

Het proces

Dit project zit momenteel in de ontwikkelfase. We spreken met de grondeigenaren wat de mogelijkheden zijn. Belanghebbenden en belangstellenden houden we graag op de hoogte van dit project en betrekken we graag bij de verdere ontwikkeling.

Was deze informatie nuttig?