Water- en natuuropgaven Amerdiep

Status: In voorbereiding

Op verschillende plekken in de Drentsche Aa hebben we een opgave voor water en natuur: herstel van de historische en natuurlijke waarde van het beekdal. Deze opgave ligt er ook voor het Amerdiep. Het Amerdiep zou weer een natuurlijk kronkelende loop moeten krijgen, met oevers die mogen overstromen. Dit project streeft naar een klimaatrobuuste en optimale herinrichting van het Amerdiep en omliggend beekdal met een natuurlijker functionerend watersysteem, ruimte voor natuur en waterberging en verbetering van de omliggende landbouwstructuur. Hierover gaan we in gesprek met de grondeigenaren.

Meer ruimte voor water

Doordat we vaker met zwaardere piekbuien en daarmee met steeds meer water te maken krijgen, moet er meer ruimte komen voor water. Beekdalen liggen van nature laag. Het zijn waterrijke locaties en dus dé aangewezen locaties om dit water te bergen. Ze bevatten van oorsprong veel ecologische waarde en de capaciteit om water te bergen. In de vorige eeuw zijn veel natuurlijke kronkelende beeklopen rechtgetrokken tot rechte watergangen met stuwen voor snelle afvoer ten behoeve van de landbouwfuncties. Dat willen we nu herstellen om water vast te houden en te bergen.

Natuurherstel

Daarnaast hebben we volgens de Kader Richtlijn Water (KRW) een opgave voor ecologisch herstel in de beken en heeft de provincie de opgave om robuuste natuur op land te creëren en te beschermen door middel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het Amerdiep is onderdeel van de NNN om de aaneengesloten robuuste natuur van de Drentsche Aa verder te ontwikkelen.

Verbetering landbouwstructuur en waterhuishouding

Omliggende landbouwgronden kunnen mogelijk profiteren door verbeteringen in het watersysteem. We streven ernaar ook de omliggende  landbouwstructuur en afwatering te verbeteren waarbij ook huidige knelpunten opgelost worden.

Plangebied

Het plangebied is weergegeven in onderstaande kaart. Het kern plangebied is waar de harde KRW en NNN inrichtingsopgaven liggen. De overige gebieden betreffen meekoppelkansen waar inrichting nodig en mogelijk lijkt om een optimaal resultaat te behalen in het gehele beekdal Amerdiep. Dit wordt verder uitgewerkt in het planvormingsproces. Het aandachtsgebied geeft een indicatie waar de landbouwstructuur en afwatering verbeterd zou kunnen worden.

Het proces en participatie

Dit project zit momenteel in de verkennende fase. We spreken met de grondeigenaren wat de mogelijkheden zijn en doen een verkennende gebiedsanalyse. Het project bestaat uit een verkennende fase, planvormingsfase en uitvoeringsfase. Op dit moment zijn we de verkennende fase aan het afronden en beginnen we met de planvormingsfase. In de planvormingsfase werken we toe naar een inrichtingsplan met ontwerp voor de beek en het beekdal waarmee de opgaven behaald worden en belanghebbenden zoveel mogelijk mee kunnen instemmen. We streven ernaar om in 2024 een inrichtingsplan ter inzage en aan ons bestuur voor te leggen waarna uitvoering kan plaatsvinden. Belanghebbenden en belangstellenden houden we graag op de hoogte van dit project en betrekken we bij de verdere planvorming via individuele gesprekken en publieke bijeenkomsten. U kunt met ons contact opnemen of wij nemen wanneer benodigd met u contact op. Publieke communicatie vindt plaats via publicaties op onze website en van partners, publicatie in de streekkrant van de Broekstreek en publieke bijeenkomsten.