Algemeen Bestuur 04-07-2018

1 Opening

2a Mededelingen

2b Planningsschema

3 Besluitenlijst 6 juni

4 Voorjaarsrapportage

5 Kostentoedelingsverordening 2019

6 Meerjarenraming 2019 – 2022

7 Ontwerp begroting 2019 GR NBK

8 Visie vismigratie

9 Duurzaamheidsverslag 2017

10 Vaststellen Projectplan Waterwet Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep

11 Vervanging WKK’s RWZI Assen en Scheemda

12 Rondvraag

13 Sluiting