Vervangen vuilroosters start bij rwzi Scheemda

3 juli 2024

Tien van onze dertien rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten nieuwe vuilroosters. In de komende jaren voeren we dit gefaseerd uit. We starten eerst met één zuivering om een betrouwbaar beeld te krijgen van de werkelijk benodigde kosten. Dit doen we bij rwzi Scheemda. Waarom nieuwe vuilroosters Momenteel wordt er in de eerste fase...

Versterking waterkering Boelo Tijdenskanaal

3 juli 2024

De waterkering van het Boelo Tijdenskanaal moet over een lengte van 3,1 kilometer worden versterkt. De kering heeft voldoende stabiliteit, maar is afgekeurd op piping. Dit betekent dat er water onder de dijk doorstroomt. Dit kwam uit de toetsing van 2022, maar werd ook duidelijk tijdens de hoogwaterperiode van februari...

Extra krediet voor ruimen baggerdepots

5 juni 2024

De baggerdepots met bagger uit het Mussel Aa kanaal kunnen de komende periode worden geruimd. Aan het bestuur is een aanvulling van € 200.000,- gevraagd op het uitvoeringskrediet. Dit is nodig omdat de kosten hoger uitvallen dan tijdens de voorbereiding van de baggerwerkzaamheden is ingeschat. Ons algemeen bestuur stemde in...

Wateraanvoer gestart

16 mei 2024

We zijn gestart met wateraanvoer vanuit de noordelijke route. Via de zuidelijke route deden we dit al eerder. Wateraanvoer is nodig, om de waterpeilen op hoogte te kunnen houden. Zomerpeil We brachten het water in onze sloten de afgelopen maand geleidelijk van winterpeil naar zomerpeil. Dit is gemiddeld zo’n...

Actieplan Kaderrichtlijn Water

8 mei 2024

Ons algemeen bestuur stemde tijdens de vergadering van 8 mei in met een actieplan dat erop gericht is samen met anderen de doelen te halen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW stelt doelen voor een goede ecologische en chemische kwaliteit van beken, meren en kanalen. Doelen die in 2027...

Nieuwe overeenkomst samenwerking in Eemsdelta ondertekend

21 maart 2024

Natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden binnen het netwerk Ecologie en Economie in Balans in Eemsdelta ondertekenden vorige week een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hierin maken we afspraken over het bereiken van duurzame economische groei en het verbeteren van de natuur- en milieukwaliteit van de Eems-Dollard. Het vervangt onze eerdere overeenkomst uit...

Jelmer Kooistra voorgedragen als nieuwe secretaris-directeur

1 maart 2024

Ons dagelijks bestuur draagt Jelmer Kooistra voor als nieuwe secretaris-directeur van Hunze en Aa’s. Als ons algemeen bestuur op 13 maart instemt met de benoeming, dan neemt de heer Kooistra met ingang van 17 juni het stokje over van Harm Küpers, die dan met pensioen gaat. De secretaris-directeur van een...

Gezamenlijke aanpak ondermijning in Drenthe

2 februari 2024

Onze dijkgraaf heeft samen met bestuurders van de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn handtekening gezet onder de Drentse Aanpak Ondermijning. Hiermee spreken wij de intentie uit om op het gebied van ondermijning nauw samen te werken. Samen gaan we aan de slag op het gebied van bewustwording, informatiepositie,...

Pilot ‘Goede Bodem als Basis’

2 februari 2024

Een groep van tien akkerbouwers in het stroomgebied van de Hunze gaat op kleinschalige manier aan de slag met bodem- en watermaatregelen. Het is de praktijkpilot ‘Goede Bodem als Basis’ van Agrarische Natuur Drenthe (AND), in opdracht van waterschap Hunze en Aa’s. De akkerbouwers werken in de pilot samen met...

Klimaatbestendige landbouw én natuur in Duurswold

2 februari 2024

Agrariërs én waterschappen staan voor een aanzienlijke uitdaging met betrekking tot klimaat en water gerelateerde vraagstukken. Het veranderende klimaat heeft negatieve invloed op de waterkwantiteit. Langdurige periodes van zomerse droogte en meer vochtige winterperiodes is steeds vaker een normaal verschijnsel dan als een uitzondering. Bijdragen aan kringlooplandbouw Hunze en Aa’s...