Zienswijze indienen

Wilt u reageren op een besluit dat het waterschap nog moet nemen? In bepaalde gevallen kunt u dan een zienswijze indienen.

Bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontwerp-peilbesluit of een ontwerp-projectplan.

Een zienswijze moet u indienen binnen de daarvoor vastgestelde termijn. Deze termijn staat altijd vermeld in de bekendmaking. De datum van ontvangst is leidend voor de bepaling of een zienswijze op tijd is ontvangen.

Soms kan iedereen een zienswijze indienen, maar meestal gaat het om belanghebbenden. U bent belanghebbende als u een rechtstreeks belang heeft bij een plan of besluit. Het waterschap maakt een ontwerp-besluit officieel bekend in het Waterschapsblad.  U vindt onze bekendmaking op de pagina bekendmakingen.

U kunt een zienswijze schriftelijk indienen.  Dit kan via een brief of via een formulier op onze website.

Digitaal zienswijze indienen

Ga naar het digitale formulier

Schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen

Wilt u liever schriftelijk (per post) een zienswijze indienen? U kunt uw zienswijze sturen naar:

Waterschap Hunze en Aa’s
Postbus 195
9640 AD  VEENDAM

U dient de volgende gegevens te vermelden:

  • naam van het ontwerp-besluit waarover uw zienswijze gaat
  • uw reactie op het toekomstig besluit
  • uw naam en adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres
  • de datum waarop u uw zienswijze opstelt
  • uw handtekening

U kunt ook mondeling een zienswijze indienen. In de bekendmaking over het ontwerp-besluit staat een contactpersoon en een telefoonnummer vermeld. Als u een mondelinge zienswijze indient moet u erop letten dat de zienswijze in een verslag komt dat het waterschap verplicht is op te stellen. Dit is vooral van belang omdat aan het indienen van een zienswijze soms de mogelijkheid van beroep is gekoppeld.

Hoe verloopt de procedure?

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Alle ingediende zienswijzen beantwoordt het waterschap in een reactienota. Daarbij wordt aangegeven of het ontwerp-besluit wordt aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijze. U ontvangt vervolgens bericht over de definitieve vaststelling van het besluit. Ook ontvangt u de reactienota. De reactienota is openbaar. Uw naam en adresgegevens laten we weg. Het definitieve besluit wordt bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

In veel gevallen kunt u tegen het definitieve besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Dit wordt vermeld in het besluit. Een belanghebbende die geen zienswijze heeft ingebracht kan geen beroep instellen bij de bestuursrechter, tenzij dit hem of haar redelijkerwijs niet kan worden verweten. Voor bepaalde besluiten met een milieubelang geldt echter een verruimde toegang. Indien dit het geval is wordt dit vermeld in het besluit. Bij een besluit met een milieubelang kunt u in beroep als u:  

  • belanghebbende bent
  • geen belanghebbende bent, maar u tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt of het u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend

Wilt u meer weten?

Verordening inspraak en elektronische bekendmakingen waterschap Hunze en Aa’s 2014.