Stedelijk waterbeheer

In het stedelijk gebied zijn we samen met de gemeenten verantwoordelijk voor een goed waterbeheer. Bij de inrichting van nieuwe stedelijke gebieden krijgt water een steeds prominentere rol.

Toenemende neerslag

Door klimaatverandering hebben we te maken met toenemende neerslag. Het waterschap en gemeenten werken samen aan maatregelen om het stedelijk gebied hierop in te richten. Het gaat om maatregelen op het gebied van:

  • Stedelijke waterberging
  • Grondwateroverlast
  • Baggeren
  • Afkoppelen
  • Waterkwaliteit  

Wateroverlast beperken

Water maakt deel uit van lokale en regionale watersystemen. Daarom is het een gezamenlijke taak van waterschap en gemeenten. Ook inwoners kunnen maatregelen nemen om wateroverlast te beperken.

Al deze onderdelen worden weergegeven in een stedelijke wateropgave.  

Stedelijke wateropgave

De stedelijke wateropgave bestaat uit drie onderdelen:

  • Wateroverlast uit oppervlaktewater: neerslag op verschillende manieren opvangen.
  • Water op straat: de aanleg van gescheiden rioolsystemen, zodat regenwater direct naar oppervlaktewater wordt afgevoerd.
  • Grondwateroverlast: oplossingen zoeken voor grondwateroverlast in tuinen en afvoer.