Verontreinigingen

In het water zitten verschillende stoffen. Voor een goede waterkwaliteit moeten deze stoffen voldoen aan de norm.

Gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten

In het water treffen we verschillende stoffen aan, waaronder gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. We meten deze stoffen en willen weten wat het effect van die stoffen is op de waterkwaliteit en het waterleven.

We moeten voldoen aan bepaalde Europese normen voor deze stoffen (Kader Richtlijn Water, afgekort KRW). We onderzoeken de waterkwaliteit in de wateren in ons gebied. Ook brengen we in beeld welke maatregelen er nodig zijn om de overschrijdingen van deze stoffen terug te dringen.

Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen, ook wel bestrijdingsmiddelen of pesticiden genoemd, worden gebruikt om planten te beschermen tegen schadelijke organismen of om onkruid tegen te gaan. Ze worden vooral in de landbouw en tuinbouw gebruikt om groente, fruit, bloemen en planten te beschermen, maar ook door particulieren in de tuin of moestuin.

Om mens, dier en milieu te beschermen moeten gewasbeschermingsmiddelen aan wettelijke eisen voldoen.

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is nog onvoldoende om in 2027 de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Door verschillende samenwerkingsprojecten met de land- en glastuinbouw en toezicht te houden, proberen we de overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Klik hier voor informatie over project UPDA.

Medicijnresten

Een groot deel van de medicijnen die we innemen, komt via ontlasting en urine in het rioolwater terecht. Onze rioolwaterzuiveringen zijn niet in staat om deze stoffen er helemaal uit te halen. Daardoor komen medicijnresten uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht.

Deze resten van medicijnen kunnen effect hebben op vissen en andere waterbeestjes. Pijnstillers kunnen bijvoorbeeld weefselschade veroorzaken bij vissen. Ook kunnen drinkwaterbronnen op termijn in gevaar komen. Drinkwaterbedrijven en waterschappen moeten extra zuiveringsstappen zetten om water van goede kwaliteit te houden.
Iedereen in de keten van medicijnen kan bijdragen aan oplossingen. Van ontwikkeling, productie, voorschrijven, gebruik tot afvalverwerking.

Klik hier voor de evaluatie van ons beleid Medicijnresten dat we eind 2021 uitvoerden.

Wat kun jij doen?

  • Heb je medicijnen (vast of vloeibaar) die je niet meer gebruikt? Lever deze dan in bij het klein chemisch afval of bij je apotheek. Spoel ze niet door gootsteen of wc!
  • Vraag je arts of je kan bijdragen aan een gezond milieu door bewust om te gaan met medicijnen.

Onderzoek RIVM

Het RIVM heeft onderzocht in hoeverre 5 pijnstillers die zonder recept te koop zijn het oppervlaktewater belasten. De onderzochte pijnstillers zijn: paracetamol, aspirine, naproxen, ibuprofen en diclofenac. Vooral van diclofenac komt er teveel in het oppervlaktewater terecht. Dit komt omdat deze pijnstiller vaak als gel op de huid wordt gesmeerd. 

Het is belangrijk pijnstillers niet onnodig te gebruiken. Dit heet gepast gebruik. Daarnaast is de keuze voor paracetamol of aspirine beter voor de waterkwaliteit dan de keuze voor diclofenac, naproxen of ibuprofen. Uiteraard zijn bij de keuze voor een pijnstiller de werkzaamheid en veiligheid voor de patiënt het belangrijkst.