Biodiversiteit in en bij ons water

Omdat onze watergangen lange lijnen vormen in het landschap met een zeer gevarieerd milieu, is de waarde voor de biodiversiteit heel hoog.

Niet alleen in het water, maar ook op de oevers en taluds, vinden planten en dieren een leefomgeving. Het gaat om totaal duizenden kilometers watergangen, honderden hectare grote meren en honderden kilometers dijk. Samen zo’n 5000 ha. Dat is een oppervlakte waarmee je verschil kan maken.

Deze waarde is de laatste tientallen jaren behoorlijk vergroot. We hebben maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. En bovendien is er meer aandacht voor ecologisch onderhoud. Planten en dieren hebben hierdoor meer kans zich te ontwikkelen.

Onze beken vormen de ecologische ruggengraat in het zeldzame en vaak nog gave beekdallandschap in ons beheergebied. Deze zijn representatief voor de oudere, zeer biodiverse landschappen. De interactie tussen de beek en het beekdal geeft veel natuurlijke dynamiek binnen honderden hectaren beekdal door een meer natuurlijk verloop van de waterstanden. Er zijn veel planten en dieren die alleen nog maar in dit soort milieus te vinden zijn.

Onze wateren, oevers, kades en dijken zijn onbemest en onbespoten, waardoor kwetsbare planten en diersoorten er een plek vinden. Een voorbeeld hiervan zijn onze schrale en heel bloemrijke taluds, die nog veel op armere gronden te vinden zijn.