Print pagina

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Sinds vorig jaar vallen ook de landbouwactiviteiten hieronder. Het Besluit Landbouw, Besluit mestbassins, Besluit glastuinbouw, Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit bodembescherming zijn hiermee vervallen.

Eigen verantwoordelijkheid

U hoeft als ondernemer niet meer overal een vergunning voor te vragen, maar u houdt u aan de algemene regel van de activiteit. De belangrijkste regel is dat u altijd moet voorkomen dat verontreiniging van oppervlaktewater plaatsvindt. Waterschappen controleren dat met steekproeven.

Aangepaste regels

Schoonmaken werktuigen

Werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast kunt u het beste overdekt stallen op verhard oppervlak. Zo voorkomt u dat op moment van neerslag, de gewasbeschermingsmiddelen met het hemelwater wegspoelen. Ook voor het reinigingswater van deze werktuigen gelden beperkingen. Zie onderstaand schema.
 

Kuilvoer- en mestopslag

Opgevangen vocht uit kuilvoer- en mestopslag mag niet op het oppervlaktewater worden geloosd. U mag het wel gelijkmatig verspreiden over de bodem. Voor het lozen op riolering is maatwerk van toepassing.
 
Opslag tussen 2 weken en 6 maanden > mag op onverharde ondergrond
  • Bij opslag op onverharde ondergrond is een absorberende onderlaag en afgedekte opslag verplicht. Zo wordt het weglopen van vocht voorkomen. Bestaande opslag krijgt uitstel van aanpassingen tot 2027, een nieuwe opslag moet meteen voldoen.
  • De afstand tussen opslag en de insteek van het oppervlaktewater is tenminste 5 meter, tenzij het afgedekt is, zodat hemelwater niet in contact kan komen met de opgeslagen stoffen.
  • Bij verwijderen van opslag dient u ook de onderlaag te verwijderen.
Opslag langer dan 6 maanden > verharde ondergrond verplicht
  • Bij opslag op verharde ondergrond is een opvangput verplicht. Bestaande opslag krijgt uitstel van aanpassingen tot 2027, een nieuwe opslag moet meteen voldoen.

Gewasbeschermingsmiddelen

Spuitapparatuur
Uw spuitapparatuur moet uiterlijk 1 januari 2017 zijn voorzien van een drukregistratievoorziening. Deze druklogger moet de spuitdruk minimaal een uur registreren en bewaren. De gegevens moeten uitleesbaar zijn voor controleurs van het waterschap en de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit.
 
Veldspuit
Gebruikt u een veldspuit met uitsluitend venturidoppen uit de 50% reductieklasse, dan is een druklogger niet nodig.
 
Axiaal- en dwarsstroomspuit
Gebruikt u een axiaal- en dwarsstroomspuit dan is de druklogger alleen verplicht als u geen windsingel heeft langs de watergang en u gebruik maakt van:
  • 50% of 75% driftarme doppen met een spuitdruk lager dan 5 bar en in combinatie met een teeltvrije zone van minimaal 4,5 meter.
  • 90% of 95% driftarme doppen met een spuitdruk lager dan 5 bar en in combinatie met een teeltvrije zone van minimaal 3 meter.

Bekijk ook de film Emissie... ook niet op het erf.

Verkleinen teeltvrije zones

Naast de sloot moet u een teelt-, mest- en spuitvrije zone aanhouden. De breedte van deze zone is afhankelijk van het gewas, het gebruik van driftarme doppen en verbeterde spuittechnieken. Bij braakliggend land is een spuit- en mestvrije zone van 50 cm verplicht. Bij sloten die tussen 1 april en 1 oktober droog staan is zo’n zone niet nodig.
 
Op helpdeskwater.nl vindt u een actuele lijst met deze spuitdoppen en technieken.
 

Meer weten over het Activiteitenbesluit?

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Activiteitenbesluit