Natuurvriendelijke oevers Noord- Willemskanaal

Samen met direct betrokkenen ontwikkelden we plannen voor natuurvriendelijke oevers in het Noord-Willemskanaal.

Status: In voorbereiding

Op dit moment is het Noord-Willemskanaal weinig natuurvriendelijk ingericht. Het is een scheepvaartkanaal met oevers die bestaan uit verticale damwanden en een bodem die ook langs de kant al diep is. Hierin kunnen waterplanten zich niet of amper ontwikkelen. Er is weinig ruimte voor vissen om te kunnen paaien en eieren af te zetten en voor jonge vissen om beschut te kunnen opgroeien. Om de diversiteit aan waterplanten en waterdieren te vergroten leggen we natuurvriendelijke oevers aan.

Hoe dan?

Dat kan door ondiepe zones langs de kant te maken van ongeveer 4 meter breedte, met een waterdiepte variërend tot 1 meter. Bij deze diepte kan licht tot op de bodem doordringen en kunnen waterplanten zich ontwikkelen. Dit biedt vervolgens weer paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen, maar het biedt ook leefgebied voor allerlei andere (kleine) dieren. We hebben dit eerder succesvol uitgevoerd in bijvoorbeeld het Slochterdiep, het Afwateringskanaal Duurswold, het Termunterzijldiep en in de Westerwoldse Aa.

Waar dan?

De aanleg bereiken we deels door samen te werken met projecten van andere overheden. Door op ‘werk met werk’ te maken wordt ongeveer 1,8 km natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Voor de resterende 1,2 km werkten we samen met adviesbureau Arcadis het ontwerp projectplan Natuur-vriendelijke Oevers Noord-Willemskanaal uit voor de volgende trajecten (zie schets):

  • Traject A, gelegen aan de westzijde van het kanaal direct ten zuiden van sluis De Punt, (ca. 180 meter natuurvriendelijke oever);
  • Traject B, gelegen aan de westzijde van het kanaal in de bocht van de Groningerstraat bij De Punt (ca. 370 meter natuurvriendelijke oever);
  • Traject C, gelegen aan de westzijde van het kanaal, ten noorden van Sluis Vries, (ca. 470 meter natuur-vriendelijke oever);
  • Traject D, gelegen aan de oostzijde van het kanaal, direct ten zuiden van de sluis Vries, (ca. 200 meter natuurvriendelijke oever).

Reageren op de plannen

Deze plannen zijn verwerkt in een ontwerp Projectplan Waterwet. Dit ontwerp projectplan ligt formeel zes weken ter inzage vanaf 7 juli 2021. U kunt het plan via onze bekendmakingenpagina inzien, door te zoeken op de naam van het projectplan. U kunt in deze periode reageren door een zienswijze indienen. Alle zienswijzen worden door ons beantwoord.

Dit kan leiden tot aanpassing van het plan. Vervolgens wordt het projectplan ter vaststelling voorgelegd aan ons algemeen bestuur. Na bekendmaking van de vaststelling door het algemeen bestuur is het plan van kracht. Indieners van een zienswijze die het niet eens zijn met de beantwoording, kunnen beroep instellen tegen het besluit van het algemeen bestuur. 
Voor uitvoering plaats vindt, moeten de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Zoals bij voorbeeld een omgevingsvergunning bij de gemeente. Ook hierop kunt u uw zienswijzen indienen. 

Was deze informatie nuttig?