Aanpassingen watersysteem ten westen van Veendam

Het bedrijf Nedmag wint in de omgeving van Veendam magnesiumzout. Als gevolg hiervan daalt de bodem ten westen van Veendam. Dit vraagt aanpassingen in het watersysteem.

Planning: In voorbereiding

Het magnesiumzout dat Nedmag wint, bevindt zich in een zoutlaag, zo’n 2000 meter onder de grond. Als waterschap zorgen wij ervoor dat we waterpeilen mee laten dalen met de bodemdaling, zodat de waterhuishouding in het gebied niet verslechtert. Daarvoor zijn verschillende maatregelen nodig, zoals de aanleg van enkele stuwen en gemalen, peilaanpassingen en extra ruimte voor water.

Het gebied waar peilaanpassingen en waterhuishoudkundige maatregelen nodig zijn, ligt ten westen van Veendam, ten zuiden van Sappemeer, ten oosten van het Zuidlaardermeer en ten noorden van Spijkerboor.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 14 februari 2024 hebben we twee informatiebijeenkomsten gehouden voor omwonenden en geïnteresseerden over de plannen, de nieuwe peilbesluiten die nodig zijn en het vervolg. De beide bijeenkomsten zijn in totaal door circa 100 mensen bezocht. Tijdens de bijeenkomsten is onderstaande presentatie toegelicht.

Afspraken met Nedmag

Als waterbeheerder gaan wij niet over de vraag of zoutwinning al of niet wenselijk is. Dit is voor ons een gegeven, want het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hiervoor een winningsvergunning afgegeven aan Nedmag. Wel hebben wij harde afspraken met Nedmag gemaakt over het waterbeheer dat moet worden aangepast aan bodemdaling die het gevolg is van de zoutwinning. Voorwaarde is dat er geen sprake mag zijn van verslechtering van het goed en veilig functioneren van het watersysteem voor wat betreft waternatuur, milieu, duurzaamheid en waterveiligheid. De kosten die hiermee zijn gemoeid, worden volledig vergoed door Nedmag.

In een eerder stadium hebben wij beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het nieuwe winningsplan van zoutwinbedrijf Nedmag. Dit omdat wij aanvankelijk niet tot goede afspraken konden komen met Nedmag over compensatie. Eind 2021 zijn we tot overeenstemming gekomen met Nedmag en verviel de aanleiding voor het beroep dat we hadden ingesteld. Zie voor meer informatie ons nieuwsbericht van 9 december 2021.

Onderzoek naar maatregelen

Royal Haskoning DHV heeft de gevolgen onderzocht van de bodemdaling door zoutwinning voor de waterhuishouding. De maatregelen die we willen nemen zijn gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek. Zie voor meer informatie het onderzoeksrapport.