Geert-Jan ten Brink

We dragen allen een verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties

Wie vanuit de lucht naar Nederland kijkt, ziet een landschap met veel rechte lijnen. Kavelgrenzen, wegen, sloten en kanalen zijn het zichtbare bewijs dat menselijk ingrijpen ons land heeft gevormd. We wonen, ondernemen en leven op plekken die beneden de zeespiegel liggen. Het landgebruik hebben we naar onze hand gezet. Vaak met uitgekiend waterbeheer. Maar we lopen door klimaatverandering tegen de grenzen van watersystemen aan. Wateroverlast is niet altijd te voorkomen. En de beschikbaarheid van voldoende water – altijd, overal, voor iedereen en alle functies – staat onder druk.

Dit brengt fundamentele vraagstukken met zich mee: over de inrichting van ons land, over de maatschappelijke kosten van maatregelen, over de acceptatie van risico’s en over de mate waarin we bereid zijn zelf maatregelen te nemen en deel te zijn van oplossingen. En last but not least, over de verdeling van pijn die met deze vraagstukken gepaard gaat. Het zijn vraagstukken die de hele samenleving raken en die gepaard gaan met dilemma’s. Dat vraagt een goede dialoog, gericht op het bieden van perspectief op de lange termijn en gezamenlijk leiderschap van overheidsbestuurders.

Samen met gebiedspartners moeten we het gesprek aangaan om tot een duidelijk perspectief voor de lange termijn te komen. Een perspectief waarin grondgebruik in overeenstemming is met het watersysteem. De basis voor een eerlijk en gezamenlijk verhaal over waar een gebied wel en niet op mag rekenen in droge tijden. Een verhaal ook waarin aandacht uitgaat naar restrisico’s en dat een appèl doet op ieders eigen mogelijkheden om bij te dragen aan de vermindering van droogte.

Daarbij zijn pijnlijke keuzes niet te vermijden. Daarvoor zijn de gevolgen van klimaatverandering te groot. Maar pijnlijke keuzes uit de weg gaan, in afwachting van de volgende verkiezingen, kan niet de weg zijn. Dat leidt hoogstens tot pappen en nathouden. Uiteindelijk is de samenleving daar niet mee geholpen. En een verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties dragen we allemaal. Samenlevingsbreed!

De dijkgraaf is de onafhankelijke voorzitter van het algemeen én van het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met een burgemeester. Een dijkgraaf wordt benoemd door de Kroon voor een periode van 6 jaar. Geert-Jan is in 2017 benoemd door de Kroon.