Met landbouw werken we aan betere waterkwaliteit

23 juli 2020

Het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in het water is zowel voor de landbouw als voor ons van groot belang. Ondanks dat er al flinke stappen zijn gezet, worden bij metingen nog regelmatig hoge concentraties aangetroffen. Binnen projecten als Topsoil en DAW werken we daarom samen met de landbouw aan onderzoeken en pilots om dit probleem aan te pakken. Daarbij houden we ook rekening met de klimaatverandering.

Effect van hevige regens

De onderzoeken richten zich onder andere op het effect van hevige regens op de uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Wanneer boeren hun land besproeien met gewasbeschermingsmiddelen en het gaat vervolgens flink regenen, spoelt een deel van die middelen de sloot in. Tot wel 10 dagen na het sproeien kunnen dit soort stoffen in het oppervlaktewater belanden dankzij hevige regenval. Deze stoffen komen dan in de slootjes, rivieren en kanalen waarmee de landbouwgrond is omringd. We noemen dit perceelsemissie.

Wat deden we al

Met de landbouwers in ons gebied hebben we al heel veel gedaan. Pilots en innovaties, waarbij echt goede dingen naar boven zijn gekomen. Zo hebben we binnen het project Topsoil de Drentsche Aa en de Hunze inzichtelijk gemaakt in modellen. Een model die weergeeft hoe het watersysteem hydrologisch functioneert, zoals de afvoer van water. En een kwaliteitsmodel waarin processen die van belang zijn voor wel of geen uitspoeling van stoffen meegenomen zijn. Met beide modellen is berekend wat het effect is van klimaatverandering. Het model is met boeren uit het gebied verder verbeterd. Bovendien zijn mogelijke aanpassingen in de grondbewerking doorgerekend, die goed inpasbaar zijn in hun bedrijfsvoering. Zo is voor de Drentsche Aa berekend dat er bij een bufferzone van vier meter langs de randen van percelen 25-35 % minder stoffen afspoelen.

Wat gaan we doen

In navolging daarvan zijn we het project ‘verminderen perceelsemissie pilot Anloo’ gestart. Een pilotgebied van 500 hectare waarbij alle boeren in het gebied deelnemen. Elk perceel is door bodemexperts onderzocht op risico voor emissie. De deelnemers nemen maatregelen om uit- en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. We monitoren dit om de effecten van deze maatregelen goed te kunnen volgen.

Informatie voor boeren

Dit probleem speelt natuurlijk niet alleen in het gebied van de Drentsche Aa. Daarom is voor zowel Groningen als Drenthe is een DAW subsidie beschikbaar voor boeren die aan de slag gaan met het verminderen van perceelsemissie. Meer informatie over deze DAW subsidie