Onderzoeksproject Topsoil

In dit project leren we van elkaar om de gevolgen van de klimaatverandering aan te kunnen.

Status: in uitvoering

Samen met Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië en België kijken we naar verschillende oplossingen voor de klimaatveranderingen en de effecten daarvan voor water, natuur en landbouw. Het doel: gebieden realiseren die én de zeer hevige regens én de langere droge perioden aan kunnen.

Meerdere onderzoeken

Samen werken we verschillende onderzoeken uit. Zo onderzoeken wij:

  • De effecten van hevige regens op de uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in Drentsche Aa en Hunze.
  • De mogelijkheden van zoetwateropslag in de ondergrond ter voorbereiding op drogere perioden. 

Onze Topsoil projecten

Klimaatbestendige Drentsche Aa 
Meer informatie:
Jan de Besten
(0598) 69 36 02
Voor de landbouw is beregening een effectieve maatregel om de toenemende droogteschade door klimaatverandering op te heffen. We onderzoeken of in het stroomgebied van de Drentsche Aa gebieden zijn te vinden waar kan worden beregend uit grondwater, zonder dat dat negatieve effecten heeft op de natuur. Daarnaast onderzoeken we de effecten van de klimaatverandering op de natuur en of er maatregelen zijn om die effecten te verminderen.
​Kreekruggen kust 
Meer informatie:
Jan de Besten
(0598) 69 36 02
In ons kustgebied is beregenen uit grondwater vaak niet mogelijk omdat het zout is. We brengen in beeld waar het grondwater zoet genoeg is om mee te beregenen en het geen schade toebrengt aan derden. Tussen Termunten en Nieuwolda komen hoger gelegen kreekruggen voor. Hier onderzoeken we of zoetwaterlenzen aanwezig zijn, te gebruiken voor kleinschalige irrigatie van gewassen.
​Waterkwaliteit Drentsche Aa 
Meer informatie:
Marian van Dongen
(0598) 69 32 76
Klimaatverandering veroorzaakt in de toekomst meer uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (gbm). Voor de Drentsche Aa is dat een probleem. Voor de kwaliteit van het waterleven, maar ook omdat dit water gebruikt wordt voor de bereiding van drinkwater. We onderzoeken hier de mate van uit en afspoeling van fosfaat en gbm. Dit doen we met een:bodemsysteemonderzoek: hoe functioneert het gebied geohydrologisch? 75% van de meest risicovolle landbouwpercelen wordt in kaart gebracht;watersysteemonderzoek: Wat zijn de invloeden van drainwater, het grond- en kwelwater en verblijftijden op de waterbalans van de Drentsche Aa​.
​Waterkwaliteit Hunze​ 
Meer informatie:
Hermen Klomp
(0598) 69 34 24 
​De toename van uit- en afspoeling door klimaatverandering geldt ook voor de Hunze. Hier onderzoeken we specifiek de uit- en afspoeling van fosfaat en stikstof. Ook hier doen we dit met een bodemsysteem- en watersysteemonderzoek zoals hierboven beschreven.
​Reistijdenonderzoek
Drentsche Aa 
Meer informatie:
Marian van Dongen
(0598) 69 32 76
​We voeren een reistijdenonderzoek uit in de Drentsche Aa. Het levert ons informatie op over de tijd die het water nodig heeft om bij het innamepunt van Waterbedrijf Groningen te komen. Het Waterbedrijf Groningen wint drinkwater uit o.a. de Drentsche Aa. Het reistijdenonderzoek is van belang voor het geval er een vervuilende stof in de Drentsche Aa terecht komt. We weten dan hoe snel we moeten reageren voordat de vervuilende stof bij het inlaatpunt is. De eerste metingen voerden we uit in maart 2018. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Acacia Water. De resultaten van de metingen leest u hier.

​Partners

Topsoil is een interreg subsidie project dat wij vanuit Nederland samen met provincie Drenthe en waterschap Noorderzijlvest uitvoeren: ‘Topsoil and Water, the climate challenge in the near sub-surface’.