Onderzoeksproject Topsoil

In dit project leren we van elkaar om de gevolgen van de klimaatverandering aan te kunnen op het gebied van water, natuur en landbouw.

Planning: december 2015 tot december 2021
Status: afgerond

Samen met Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië en België kijken we naar verschillende oplossingen voor de klimaatveranderingen en de effecten daarvan voor water, natuur en landbouw. Zo willen we gebieden realiseren die én de zeer hevige regens én de langere droge perioden aan kunnen. Samen werken we verschillende onderzoeken uit. Zo onderzoeken wij:

  • De effecten van hevige regens op de uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in Drentsche Aa en Hunze.
  • De mogelijkheden van zoetwateropslag in de ondergrond ter voorbereiding op drogere perioden. 

Onderzoeksprojecten:

Klimaatbestendige Drentsche Aa

Voor de landbouw is beregening een effectieve maatregel om de toenemende droogteschade door klimaatverandering op te heffen. We onderzoeken of in het stroomgebied van de Drentsche Aa gebieden zijn te vinden waar kan worden beregend uit grondwater, zonder dat dat negatieve effecten heeft op de natuur. Daarnaast onderzoeken we de effecten van de klimaatverandering op de natuur en of er maatregelen zijn om die effecten te verminderen.
Contact: Francine Engelsman (0598) 69 32 83

Kreekruggen kust

In ons kustgebied is beregenen uit grondwater vaak niet mogelijk omdat het zout is. We brengen in beeld waar het grondwater zoet genoeg is om mee te beregenen en het geen schade toebrengt aan derden. Tussen Termunten en Nieuwolda komen hoger gelegen kreekruggen voor. Hier onderzoeken we of zoetwaterlenzen aanwezig zijn, te gebruiken voor kleinschalige irrigatie van gewassen.
Contact: Francine Engelsman (0598) 69 32 83

Waterkwaliteit Drentsche Aa

Klimaatverandering veroorzaakt in de toekomst meer uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (gbm). Voor de Drentsche Aa is dat een probleem. Voor de kwaliteit van het waterleven, maar ook omdat dit water gebruikt wordt voor de bereiding van drinkwater. We onderzochten de mate van uit- en afspoeling van fosfaat en gbm met:

  • een bodemsysteemonderzoek: hoe functioneert het gebied geohydrologisch?
  • en een watersysteemonderzoek: wat zijn de invloeden van drainwater, het grond- en kwelwater en verblijftijden op de waterbalans van de Drentsche Aa​.

Uit dit onderzoek kwamen de volgende rapporten:

Dit onderzoek krijgt een vervolg. In een pilotgebied van 500 hectare in de omgeving van Anloo kijken we naar de praktijk. Alle inliggende agrariërs nemen verschillende maatregelen om uit- en afspoeling van gbm tegen te gaan. Wij volgen de effecten daarvan.

Contact: Marian van Dongen (0598) 69 32 76

Waterkwaliteit Hunze​ 

​De toename van uit- en afspoeling door klimaatverandering geldt ook voor de Hunze. Ook hier onderzochten we specifiek de uit- en afspoeling van fosfaat en stikstof. Kijk voor de rapporten bij het onderzoeksproject ‘Waterkwaliteit Drentsche Aa’.
Contact: Hermen Klomp (0598) 69 34 24 

Reistijdenonderzoek Drentsche Aa

We voerden een reistijdenonderzoek uit in de Drentsche Aa. Het levert ons informatie op over de tijd die het water nodig heeft om bij het innamepunt van Waterbedrijf Groningen te komen. Zij bewerken het voor drinkwater. Als er een vervuilende stof in de Drentsche Aa terecht komt, weten we hoe snel we moeten reageren voordat de vervuilende stof bij het inlaatpunt is. De eerste metingen voerden we uit in maart 2018. Het onderzoek is uitgevoerd door Acacia Water: Resultaten reistijdenstudie Drentsche Aa
Contact: Marian van Dongen (0598) 69 32 76

​Partners

Topsoil is een interreg subsidie project dat wij vanuit Nederland samen met provincie Drenthe en waterschap Noorderzijlvest uitvoeren: ‘Topsoil and Water, the climate challenge in the near sub-surface’. Onlangs is het eindrapport van alle projecten die in het eerste deel zijn uitgevoerd, verschenen.

Was deze informatie nuttig?