Waarom verkiezingen

Ons bestuur weegt af hoe we invulling geven aan onze taken en wat het mag kosten. Elke 4 jaar zijn er waterschapsverkiezingen.

Om onze taken uit te voeren, heffen we waterschapsbelastingen. Dat vraagt een goede afweging: hoe geven we invulling aan onze taken en wat mag dat kosten? Hier gaat ons bestuur over. Via de waterschapsverkiezingen bepalen inwoners wie er zitting hebben in ons algemeen bestuur.

De taak van het bestuur

Het bestuur van een waterschap wordt gevormd door het algemeen en het dagelijks bestuur. Het laat zich vergelijken met het bestuur van een gemeente. Wat de gemeenteraad is bij de gemeente, is het algemeen bestuur bij het waterschap. En het college van burgemeester en wethouders bij de gemeente, is het dagelijks bestuur bij het waterschap.

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van een waterschap. Het stelt de begroting en daarmee de tarieven van de waterschapsbelastingen vast en ook de belangrijkste regelingen en verordeningen. Daarnaast heeft het algemeen bestuur een controlerende taak: worden waterschapstaken goed uitgevoerd en binnen het afgesproken budget?

Samenstelling algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur bestaat uit 23 leden. Er zijn verschillende categorieën in vertegenwoordigd. De grootste is de categorie ‘ingezetenen’. De uitslag van de waterschapsverkiezingen bepaalt wie er voor de categorie ‘ingezetenen’ zitting nemen in het algemeen bestuur. Maar daarnaast hebben we te maken met geborgde zetels. Bij de afgelopen verkiezingen heeft hierin een verandering plaats gevonden. Voorheen waren er in het algemeen bestuur van een waterschap zetels wettelijk gereserveerd voor drie categorieën, namelijk voor de categorieën landbouw (aangewezen door de land- en tuinbouworganisatie LTO-Noord), bedrijfsleven (aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (aangewezen door Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren). Na de afgelopen waterschapsverkiezingen vervielen de geborgde zetels voor het bedrijfsleven. De geborgde zetels voor landbouw en natuur bleven: beide categorieën hebben twee zetels in het algemeen bestuur.

Dit leidt tot de volgende zetelverdeling:

CategorieZetelaantal na de verkiezingen van 2023
Ingezetenen19
Geborgd – landbouw2
Geborgd – natuur2
Geborgd – bedrijven0
Totale zetelaantal23