Algemeen bestuur 26 juni 2023

11 Visveilig en toekomstebestendig gemaal Duurswold

10 Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Noordelijk Belastingkantoor (NKB)

09 Instellen onafhankelijke rekenkamer waterschap Hunze en Aa’s

08 Rapportage voortgang programmakredieten KRW 2022-2027

07 Meerjarenraming 2024-2027

06 Voorjaarsrapportage 2023

05 Jaarrekening 2022

04 Portefeuilleverdeling en bestuurlijke vertegenwoordiging

03 Besluitenlijst 24 mei 2023

02b Planningsschema

01 opening

00 verslagen commissies 14 juni 2023