Algemeen Bestuur 26-02-2020

De vergadering van het algemeen bestuur is openbaar. Hieronder vindt u de stukken.

1. Opening

2a Mededelingen en ingekomen stukken

2b Planningsschema

3 Besluitenlijst 20 november 2019

4 Zienswijze 1e begrotingswijziging en ontwerp begroting 2021

5 Vaststellen procedureverordening schadevergoeding

6 Evaluatie droogte

7 Vaststelling peilbesluit Westerpolder-Vestdijklaan

8 Bekendmaking NEN normbladen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 2018 en 2019

9 Rondvraag

10 Sluiting

Conceptverslagen commissies

Informerende AB-vergadering 6-2-2020

  • audio opname

9 Rondvraag

10 Sluiting