Algemeen Bestuur 06-06-2018

1 Opening

2a Mededelingen

2b Planningsschema

3 Besluitenlijst 25 april

4 Jaarrekening 2017

5 Benoeming accountant

6 Plan van aanpak waterschapsverkiezingen

7 Aanpassing beleid afstoten overbodige watergangen

8 Rondvraag

9 Sluiting