Begroting en belastingtarieven vastgesteld

18 november 2021

Ons Algemeen Bestuur heeft 17 november de begroting voor 2022 unaniem vastgesteld. Daarmee zijn ook de tarieven van de waterschapsbelastingen voor volgend jaar bepaald. Veel inwoners en bedrijven in ons werkgebied betalen volgend jaar iets minder waterschapsbelasting dan het afgelopen jaar. Grondbezitters zoals agrariërs en natuurterreinbeheerders betalen volgend jaar in de regel iets meer.

Lagere zuiveringsheffing vanaf het moment dat iemand alleenstaand wordt

Daarnaast is besloten om met ingang van 2022 inwoners van het werkgebied van waterschap Hunze en Aa’s een lagere zuiveringsheffing te laten betalen vanaf het moment dat zij alleenstaand worden. Zij betalen dan nog 1/3 deel van het tarief voor een meerpersoonshuishouden. Nu is het nog zo dat de woonsituatie per 1 januari bepalend is voor de zuiveringsheffing die voor dat jaar wordt opgelegd. Hiermee komen we tegemoet aan bezwaren van inwoners die alleenstaand worden, bijvoorbeeld door het overlijden van een partner of de beëindiging van een samenwoningsrelatie.

Zie voor meer informatie onze nieuwsberichten over:

de voorgestelde begroting;

het voorstel voor aanpassing inning zuiveringsheffing eenpersoonshuishoudens.