Lagere waterschapsbelastingen voor veel inwoners en bedrijven in 2022

19 oktober 2021

Veel inwoners en bedrijven in ons werkgebied betalen volgend jaar iets minder waterschapsbelasting dan het afgelopen jaar. Grondbezitters zoals agrariërs en natuurterreinbeheerders betalen volgend jaar in de regel iets meer. Dit blijkt uit het begrotingsvoorstel van ons dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s besluit op 17 november over de begroting 2022 en daarmee over de belastingtarieven voor volgend jaar.

In de voorgestelde begroting stijgen de belastingopbrengsten van circa 88 miljoen euro naar 88,5 miljoen euro. Deze stijging is lager dan de inflatie van 2,0 procent waarmee we in deze begroting rekening houden. De te betalen waterschapsbelasting valt voor veel inwoners en bedrijven desondanks lager uit. Dit komt door een stijging van het aantal woningen en bedrijfspanden, een correctie op de forse stijging van WOZ-waardes in 2021 en lagere kosten voor de inning van belastingen. Met deze begroting starten we met de uitvoering van ons nieuwe waterbeheerprogramma 2022 – 2027.

Investeringen

We verwachten in 2022 circa 17 miljoen euro te investeren in verschillende projecten. Zo krijgt onze rioolwaterzuivering in Gieten een fosfaatverwijderingsinstallatie. Op de rioolwaterzuiveringen in Scheemda en Assen vervangen we de warmtekrachtkoppelingen. We gaan volgend jaar verder met de versterking van boezemkades, onder meer bij de Tusschenklappenpolder. Ook investeren we in onze ICT, onder meer om voorbereid te zijn op de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Tariefontwikkeling

Met het belastinggeld van inwoners en ondernemers werken waterschappen aan voldoende, schoon en veilig water. Het belastinggeld wordt geïnd op basis van verschillende belastingtarieven. Daarbij is er een onderscheid tussen watersysteemheffingen en de zuiveringsheffing. Met de watersysteemheffingen worden de kosten gefinancierd die we maken voor veilige dijken en het beheer van het water in sloten, beken, meren en kanalen. De zuiveringsheffing heeft betrekking op de kosten die we maken om rioolwater van huishoudens en bedrijven te zuiveren. Het algemeen bestuur van een waterschap bepaalt de hoogte van de tarieven met het vaststellen van de begroting.

Voorgestelde tarieven
WatersysteemheffingenTarief 2022Tarief 2021Verschil (in %)
Ingezetenen (per huishouden)€ 76,91€ 76,25+ 0.9%
Gebouwd binnendijks (% van de WOZ-waarde)0,04377%0,04731%– 7,5%
Gebouwd buitendijks (% van de WOZ-waarde)0,01246%0,01353%– 7,9%
Ongebouwd binnendijks (per hectare)€ 70,35€ 68,82+ 2,2%
Ongebouwd buitendijks (per hectare)€ 18,25€ 17,89+ 2,0%
Ongebouwd wegen (per hectare)€ 139,80€ 136,74+ 2,2%
Natuur (per hectare)€ 6,32€ 6,22+ 1,6%
Verontreinigingsheffing (per vervuilingseenheid)€ 74,00€ 75,63– 2.2%
Zuiveringsheffing (per vervuilingseenheid)   
Zuiveringsheffing 1-persoonshuishouden (1 ve)€ 74,00€ 75,63– 2.2%
Zuiveringsheffing meerpersoonshuishouden (3 ve)€ 222,00€ 226,89– 2.2%

Lastenontwikkeling

Waterschapsbelastingen worden geheven op basis van verschillende heffingen. Dit maakt dat de gevolgen van aangepaste belastingtarieven voor de hoogte van de belastingaanslag verschillen. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Om de lastenontwikkeling te laten zien, hanteren we zes ‘voorbeeldbelastingbetalers’.

RekenvoorbeeldBegroting 2022Begroting 2021Verschil (in %)
Gezin met een huurwoning€ 298,91€ 303,14– 1,4%
Gezin met een eigen huis van € 235.000,-*€ 401,76€ 405,48– 0.9%
Gezin met 80 hectare bouwland, waarde gebouw € 470.000,-*€ 6.132,61€ 6.013,42+ 2,0%
MKB-bedrijf, 10 ve, waarde gebouw € 2,3 miljoen*€ 1.768,48€ 1.779,72– 0,6%
Industrieel bedrijf, 800 ve, waarde gebouw € 11,7 miljoen*€ 64.342,42€ 65.621,11– 1,9%
Natuur, 1 hectare€ 6,32€ 6,22+ 1,6%

* Inclusief correctie op de verwachte stijging van WOZ-waardes in deze begroting in 2022 (8,6%).

Zie voor meer informatie het begrotingsvoorstel, zoals geagendeerd voor de vergadering van ons algemeen bestuur op 17 november 2021.