Vraag een vergunning aan

Voor verschillende werkzaamheden heeft u een vergunning nodig. U kunt ook direct een vergunning aanvragen of een vergunningcheck doen via het omgevingsloket.

Aanbrengen beschoeiing/damwand

Wilt u beschoeiing aanleggen of vervangen? Mogelijk dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen bij het waterschap.

Houden van activiteit of evenement

Wanneer u een activiteit of een evenement wilt houden bij een kanaal, watergang of ander werk van het waterschap, dan moet u daarvoor een vergunning hebben.

Inrichten natuurvriendelijke oevers

Wilt u natuurvriendelijke oevers inrichten in ons gebied? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Kabels en leidingen

Wilt u kabels en/of leidingen aanleggen bij een dijk, een gemaal, een sluis of ander werk/gebouw van het waterschap.

Brug aanleggen

Voor het aanleggen van een brug over een watergang van het waterschap moet een vergunning aanvragen.

Werken in of nabij dijken

Wilt u werken in of nabij een dijk van het waterschap? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Graven van watergangen

Wilt u een watergang graven of verleggen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij het waterschap.

Wijzigen waterpeil

Wilt u het waterpeil wijzigen? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van het waterschap.

Dammen aanbrengen

In veel gevallen is het aanbrengen en wijzigen van dammen in schouwsloten vrijgesteld van vergunningplicht. Er zijn gevallen waarbij u wel een vergunning moet aanvragen.

Overige werken in/nabij watergangen

Wilt u werken in of nabij een dijk van het waterschap? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Beplanting plaatsen langs watergangen

Wanneer u beplanting wilt plaatsen langs watergangen van het waterschap, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Lozen van afvalwater

Wilt u afvalwater lozen of stoffen brengen in oppervlaktewater, dan heeft u daar een vergunning voor nodig.

Formulieren waterwet

Hier vindt u de formulieren voor landelijk aanvraagformulier watervergunning, besluit lozen afvalwater en lozen buiten inrichtingen.

Vergunningcheck

Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck.