Waterschapsverordening en participatiebeleid vastgesteld

25 mei 2022

Ons algemeen bestuur heeft woensdag 25 mei de waterschapsverordening en participatiebeleid vastgesteld. Daarmee hebben we een nieuwe stap gezet in onze voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet treedt volgend jaar in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Waterschapsverordening

De regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende infrastructuur (zoals gemalen, stuwen en sluizen) staan nu nog in de Keur. De Omgevingswet verlangt echter dat waterschappen deze regels opnemen in een waterschapsverordening. Hier zijn we nu op voorbereid. De verordening gaat gelden vanaf het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt. De huidige planning hiervoor is 1 januari 2023.

Er is overigens geen sprake van nieuw beleid of van andere regels. We hebben de regels die de Keur stelt, ‘vertaald’ naar de waterschapsverordening, rekening houdend met de eisen die de Omgevingswet hieraan stelt. Zo vraagt de Omgevingswet dat voor elke regel helder is in welk geografisch gebied deze regel van kracht is. Voor elke regel in de waterschapsverordening hebben we het ‘werkingsgebied’ bepaald.

Participatiebeleid

De Omgevingswet vraagt ook om vastgesteld participatiebeleid. Met de participatievisie en een nieuwe inspraak- en participatieverordening heeft dit nu invulling gekregen. Net als voor de waterschapsverordening, geldt ook voor het participatiebeleid dat het van kracht wordt vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Kern van ons participatiebeleid is dat we het belangrijk vinden om oog te hebben voor onze omgeving, wanneer we initiatieven ontwikkelen die impact hebben op de omgeving. We willen weten welke belangen er spelen en welke wensen, zorgen en ideeën inwoners en organisaties hebben. Dit met als doel om tot betere plannen te komen en op een manier waarop mensen en organisaties zich gekend kunnen voelen in hun belang.

Meer informatie

Benieuwd naar de waterschapsverordening, de inspraak- en participatieverordening of de participatievisie? Ga dan naar de agenda van de algemeen bestuursvergadering van 25 mei 2022.