Kaderrichtlijn Water (KRW)

Wij werken aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een richtlijn voor de bescherming van de waterkwaliteit.

In ons beheergebied zijn opgeteld 16 beken, kanalen en meren aangewezen voor de KRW. Dit zijn onze ‘KRW-waterlichamen’. We meten regelmatig de chemische en ecologische waterkwaliteit. Iedere zes jaar rapporteren wij over de toestand en maatregelen in deze wateren. De gegevens worden in een landelijk stroomgebiedbeheerplan verantwoord aan de Europese Commissie.

In goede toestand

Voor de KRW moeten de beken, kanalen en meren een zogenoemde ‘goede toestand’ bereiken. Hiervoor zijn ecologische en chemische doelen vastgesteld. Doelen die passen bij de omstandigheden. Zo heeft een kanaal met een scheepvaartfunctie en nauwelijks ruimte voor natuurvriendelijk oevers een andere doelwaarde, dan een kanaal waarbij er wel ruimte is. En bijvoorbeeld ook voor beken kunnen KRW-doelen verschillen. Het kan verschil maken of een beek in een gebied meerdere gebruiksfuncties heeft, of grotendeels door natuurgebieden stroomt. Soms moeten doelen worden bijgesteld, omdat maatregelen anders uitwerken, of omdat de situatie gewijzigd is.

Hoe staat het ervoor?

In 2023 voldoet de helft van onze KRW-waterlichamen aan het biologische doel. Voor de voedingsstoffen stikstof en fosfaat geldt dat beide in 75% van de waterlichamen voldoet aan het doel. Voor beide geldt dus ook dat er voor 25% van de waterlichamen nog een te hoog gehalte is. De grootste opgave ligt nog in de overschrijding van milieuvreemde stoffen. Deze treffen we vrijwel overal boven de normen aan. Het gaat onder andere om te hoge concentraties ammonium, zware metalen, industriële stoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Er ligt nog een opgave

De doelstelling van de KRW is dat in 2027 alle wateren een goede toestand te bereiken. Als waterschap nemen we maatregelen. Het gaat vaak om inrichtingsmaatregelen in het watersysteem. Ook passen we, indien nodig, onze rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) aan. Ook andere partijen kunnen een invloed hebben op de waterkwaliteit. Denk aan gemeenten met riooloverstorten, scheepvaart (beroeps en recreatie), industrie en de landbouw. Ook deze partijen zullen een steentje moeten bijdragen om doelen te halen.

We namen de afgelopen jaren al veel maatregelen

We hebben al veel maatregelen genomen. We hebben 49 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd, 97 kilometer aan beken hermeanderd, 111 vispassages gerealiseerd en luwe zones in meren aangelegd. Vaak worden maatregelen gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan de hermeandering van de Ruiten Aa, de Hunze en de Drentsche Aa. Hier gaan we de komende jaren mee door. Ook hebben we steeds meer aandacht voor natuurvriendelijk onderhoud. Waar maatregelen uitgevoerd zijn, zien we daadwerkelijk verbetering van de ecologie in het water.

Aanpak van stoffen

Omdat er nog te vaak normen voor stoffen worden overschreden, is hier een aanpak voor nodig. Voor de meeste stoffen ligt hiervoor de verantwoordelijkheid bij het Rijk. Op dit moment is een landelijke werkgroep aan het kijken naar de benodigde maatregelen voor de aanpak van stoffen. Hiervoor is mogelijk ander landelijk beleid nodig.

Duidelijk moet worden welke stoffen moeilijk aangepakt kunnen worden omdat die alomtegenwoordig zijn of uit natuurlijke achtergrondbelasting komen. Bovendien moet een vergelijking met andere Europese landen gemaakt worden over de aan te pakken stoffen.