Versterking waterkering Lappenvoort en Oosterland

27 maart 2023

De waterkering rondom de polders Lappenvoort-Oosterland wordt de komende tijd versterkt. Dat heeft het algemeen bestuur op 27 maart 2023 besloten. De polders Lappenvoort en Oosterland zijn in 2004 ingericht voor het tijdelijk bergen van water in hoogwatersituaties. Sinds die tijd is de kade op verschillende plekken gezakt door onder andere het inklinken van onderliggend veen. Daarom gaat het waterschap ruim 4 km versterken. Hiermee verwachten we dat de waterkering minimaal voor de komende 30 jaar weer aan de veiligheidsnormen zal voldoen.

Wat gaan we doen?

De waterkering moet weer hoog en breed genoeg worden. De maatregelen bestaan daarom grotendeels uit het ophogen en verbreden van de kade. Ook moet langs de waterkering een watergang worden verlegd. Verder gaat het waterschap een aantal aanpassingen doen aan het gemaal Meerweg en aan enkele constructies zoals duikers en inlaten.

Waterberging noodzakelijk voor de toekomst

Vanwege klimaatverandering is de verwachting dat hoogwatersituaties steeds vaker voorkomen. Met name bij noordwestenwind, waarbij niet of nauwelijks water gespuid kan worden op zee, en langdurige regenbuien kan het water in de kanalen hoog oplopen. In zo’n hoogwatersituatie moet het waterschap de polders kunnen inzetten als waterberging om overstromingen elders te voorkomen.

Oog voor recreatie en natuurwaarden

De wandelpaden op de waterkering worden tijdens de uitvoering deels afgesloten. Na de werkzaamheden worden de wandelpaden weer opengesteld. De kade wordt versterkt met aandacht voor natuurwaarden. Zo wordt de versterkte waterkering deels ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. Ook worden langs watergangen oevers natuurvriendelijk ingericht en zijn vleermuiskasten opgehangen.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten in april. Als alles volgens plan verloopt zal de versterking voor het einde van 2023 zijn afgerond.

Kijk voor meer informatie op https://www.hunzeenaas.nl/projecten/kadeversterking-polder-lappenvoort-oosterland/.