Kadeversterking polder Lappenvoort-Oosterland

Polder Lappenvoort-Oosterland kan worden ingezet voor waterberging in hoogwatersituaties. Doet zo’n situatie zich voor, dan moet de kade op orde zijn.

Planning: Medio 2021 tot Begin 2023
Status: In voorbereiding

De kade rondom de polders Lappenvoort-Oosterland moet worden versterkt. Dit moet om de veiligheid te kunnen garanderen. Polder Lappenvoort-Oosterland is in 2000-2004 ingericht voor waterberging in hoogwatersituaties. Sinds die tijd is de kade op plekken gezakt door onderliggend veen. Naast de hoogte kijken we ook naar de stabiliteit van de kade. Van de 7 km moet zo’n 4,2 km worden versterkt. We streven er met de komende werkzaamheden naar de kade voor de komende 30 jaar sterk te houden. Daarnaast zal groot onderhoud (het periodiek ophogen met zand) vanwege de hoeveelheid veen waarschijnlijk altijd nodig blijven.  

Bijzonderheden

De kade ligt bijna volledig op grond van externen. Daarom bereiden we een plan voor met deze grondeigenaren. Daarnaast is er extra aandacht voor de cultuur historische waarde van de Eelder Schipsloot.

Waarom zijn bergingsgebieden als polder Lappenvoort-Oosterland nodig?

Hoogwatersituaties zullen steeds vaker voor komen. Met name bij Noordwestenwind, waarbij we niet of nauwelijks kunnen spuien kan het water in de boezemkanalen hoog oplopen. In 1998 konden we nog geen gebruik maken van dergelijke bergingsgebieden en moesten we voor nood een dijk doorbreken om overstroming elders te voorkomen. We zijn daarna gestart met het inrichten van bergingspolders, waaronder polder Lappenvoort-Oosterland. In 2012 gebruikten we tijdens een Noordwesterstorm meerdere bergingsgebieden met goed gevolg. Polder Lappenvoort-Oosterland is destijds niet ingezet. Maar dat zou in de toekomst heel goed kunnen gebeuren.

Planning

In 2021 en 2022 doorlopen we een planvormingstraject waarbij we een inrichtingsplan met ontwerp maken voor de kade. Tijdens dit traject gaan we in gesprek met de grondeigenaren om het effect van dit project, wensen en bedenkingen en het daaropvolgende ontwerp en inrichtingsplan te bespreken. Vanwege de waterveiligheid staat het vast dat de kade versterkt dient te worden, maar hoe we dat doen gaat in overleg met de directe belanghebbenden. Het project mag niet leiden tot wezenlijk nadelige gevolgen voor de omgeving en het huidige gebruik.

Doorsnede Dijkvak Lappenvoort Oosterland
Vogelvluchtpanorama dijkvak Lappenvoort