Spoorboekje voor de komende periode besproken

18 februari 2021

Gisteravond sprak ons algemeen bestuur over het ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027. Het ontwerp werd vastgesteld, zodat het vanaf eind maart officieel ter inzage komt.

Visie, opgaven en maatregelen

Het waterbeheerprogramma is ons spoorboekje voor de komende jaren. Zowel onze visie als de opgaven voor de toekomst staan in het programma omschreven. Daarnaast zijn de maatregelen benoemd, zowel per thema als per gebied. Het laat zien hoe wij tussen 2022 en 2027 invulling geven aan ons werk. We verplichten ons om de opgaven en daaraan verbonden maatregelen waar te maken en hebben daarnaast de ruimte om mee te bewegen met de ontwikkelingen om ons heen.

Water in relatie tot de maatschappij

Het programma gaat, naast onze wettelijke opgaven vanuit de diverse Deltaplannen en de Europese Kaderrichtlijn Water, meer dan voorheen in op water in relatie tot de maatschappij. Denk aan thema’s als duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit. Maar ook recreatief medegebruik en cultureel erfgoed komen aan bod.  

Inbreng van onze omgeving

In de aanloop naar dit programma spraken we met allerlei organisaties, inwoners, terreinbeheerders, belangenorganisaties en mede-overheden. De inbreng van onze omgeving is essentieel voor een goede invulling van onze taak: de zorg voor veiligheid en schoon en voldoende water. Het ontwerp kwam tot stand met informatie uit de klankbord- en gebiedsbijeenkomsten nog vóór de corona-uitbraak en een extra reactieronde onder alle betrokkenen.

Van ontwerp naar definitief waterbeheerprogramma

Voor het ontwerp omgezet kan worden in het definitieve programma, gaat het een officieel ter inzage traject in. Dit gebeurt vanaf eind maart. Vanaf dan kan iedereen een officiële zienswijze indienen. Deze zienswijzen kunnen van invloed zijn op de inhoud van het definitieve waterbeheerprogramma. De exacte datum van de ter inzagelegging maken we onder andere via onze website bekend.

Meer informatie