Kadeversterking Borgsloot

Voldoet een kade niet aan de veiligheidsnorm, dan passen we de kade aan.

Planning: 1 mei 2022 tot 1 september 2023
Status: In voorbereiding

De kade langs de Borgsloot is afgekeurd op stabiliteit en piping, waarbij water met zanddeeltjes onder de dijk doorstroomt. De kade is van belang voor het goed functioneren van ons watersysteem en een veilige omgeving in de stad Groningen en moet daarom versterkt worden.

Tracé kadeversterking Borgsloot

Waterveiligheid en onderhoud

De kade langs de westzijde van de Borgsloot voldoet niet aan alle eisen voor de waterveiligheid en moet versterkt worden. De kruin van het zuidelijk gedeelte van de kade is smal en daardoor lastig te onderhouden met het gebruikelijk onderhoudsmaterieel. Vanwege het goed uitvoeren van beheer en onderhoud, wordt daarom de kade hier gelijktijdig aangepakt.

Ontwerp kade

Om de stabiliteitsproblemen op te lossen, zoeken we naar een ontwerprichting waarbij de kade wordt verbreed. Het uiteindelijke ontwerp wordt door middel van een variantenstudie en in overleg met de omgeving bepaald.

Met de omgeving

De omgeving kan ons helpen met het in beeld brengen van belangrijke waarden en belangen in het gebied. De omgeving kan aangeven waar wij, volgens hen, tijdens de versterking rekening mee moeten houden. Ook bespreken wij met de omgeving de keuzes die wij willen maken. Dit gebeurt tijdens keukentafelgesprekken, maar ook tijdens informatiebijeenkomsten. Verder is het mogelijk om meekoppelkansen aan te dragen.

Meekoppelkans

Een door bewoners of bedrijven aangedragen kans op economisch of ruimtelijk vlak, die niet direct bijdraagt aan het doel van de versterking van de kade: waterveiligheid. Meekoppelkansen zijn kansen die tegelijk met het versterkingsproject uitgevoerd kunnen worden en een win-winsituatie kunnen bieden. Meekoppelkansen worden door het waterschap beoordeeld op technische, juridische, maatschappelijk en financiële haalbaarheid en moeten ook passen qua planning.

Kosten

In de meerjarenraming 2023-2026 is in het meerjareninvesteringsschema rekening gehouden met een investering van € 4 miljoen voor dit project.

Planning

MijlpaalDatum
Bestuursvoorstel voorbereidingskrediet in DB31 mei 2022
Bestuursvoorstel Kennisgeving voornemen en Kennisgeving participatie in DB28 juni 2022
Bestuursvoorstel voorbereidingskrediet in AB29 juni 2022
Voorkeursvariant ontwerpOktober 2022
Voorlopig Ontwerp (VO)December 2022
Definitief Ontwerp (DO)Februari 2023
Kortlopende vergunningen definitiefApril 2023
Langlopende vergunningen definitiefAugustus 2023
Vaststellen projectplan/projectbesluit over omgevingsvergunning wateractiviteitSeptember 2023